Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 33/2021

10-08-2021
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Choroby kukurice

Porasty kukurice kvitnú. Tento rok  sú nevyrovnané, slabé, lokálne je silný výskyt kukuričiara. Poškodenie môže byť vstupnou bránou pre choroby. Prašnú sneť kukuričnú nie je možné potlačiť postrekmi, na jej zneškodnenie slúži morenie osiva. Uvádzam choroby, ktoré je možné zvládnuť aplikáciou foliárnych fungicídov.

Hrdza kukuričná (Puccinia sorgi) je významná v najteplejších oblastiach Slovenska. Napáda najmä porasty kukurice pestovanej na siláž. Prejavuje sa na konci vegetácie predčasným usychaním napadnutých listov. K vývoju potrebuje medzihostiteľa – kysličky, potrebuje nižšie teploty a vysokú vlhkosť vzduchu. Letné horúčavy chorobu redukujú. Odporúča sa pestovať odolné hybridy a likvidovať napadnuté zvyšky rastlín. Autorizovaný epoxiconazole+pyraclostrobin v prípravku Retengo Plus aplikujte na začiatku infekcie, keď je kukurica v štádiu začiatku predlžovania stonky (BBCH 30) až do obdobia kvitnutia, kedy vrchná a spodná časť metliny kvitne a blizny sú vyrastené (BBCH 65). Nižšiu dávku prípravku aplikujte v prípade nižšieho infekčného tlaku. Je systémovo pôsobiaci fungicíd s obsahom dvoch účinných látok. Tie sú prijímané nadzemnými časťami rastlín a následne rozvádzané do celej rastliny. Prípravok pôsobí aj proti helmintosporióze kukurice (Setosphaeria turcica). Okrem toho má vplyv na predĺženie vegetačného obdobia ošetrovaných porastov, čo spôsobuje, že  listová plocha je dlhšie zelená (tzv. green effect). Čistý pyraclostrobin, ale vo vyššej koncentrácii je v prípravku Retengo. Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Má translaminárny a lokálno-systémový účinok.  Pyraclostrobin pôsobí v mitochondriách bunky, kde v procese dýchania na špecifických miestach prerušuje prenos elektrónov (pôsobí na tzv. komplex III). Inhibuje sporuláciu, rast spór a mycélia húb. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin najmä v období rastu. Účinná látka epoxiconazole je zo skupiny triazolov, pôsobí systémovo a má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Blokuje syntézu C-14-demethylázy, a tým tvorbu bunkových membrán patogéna. Rast huby je tak ihneď a dlhodobo pozastavený.

Fuzariózy klasov a stoniek kukurice spôsobuje niekoľko druhov patogénov. Najrozšírenejší je Fusarium graminearum. Napáda kukuricu vo všetkých rastových fázach od klíčenia, kedy spôsobuje odumieranie rastlín, cez napadnutie pletív a lámanie stebla, až po napadnutie šúľkov a zŕn. Prejavuje sa ružovým mycéliom na napadnutých zrnách a klasoch. Fusarium moniliforme napáda steblá, šúľky a zrná bielo-fialovým mycéliom. Zdrojom infekcie sú rastlinné zvyšky, osivo kukurice, a šíri sa aj z obilnín. Infekciu často roznášajú húsenice víjačky kukuričnej. Škodlivosť fuzárií je v redukcii počtu rastlín pri vzchádzaní, rozrušení stebla a v napadnutí klasov. Najväčšie riziko, ktoré ovplyvňuje kvalitu pestovanej kukurice, je kontaminácia produktov mykotoxínmi, ktoré fuzáriá produkujú. Na Slovensku sme zaznamenali v rokoch vhodných pre ochorenie prekročenie prípustnej hranice obsahu mykotoxínov deoxynivalenol a zearalenon, ktoré produkuje F. graminearum. Prevencia je hlavne  v dodržiavaní striedania plodín, zapracovanie pozberových zvyškov, nesiať kukuricu príliš skoro a hlboko a pestovať odolné hybridy. Preventívne je možná ochrana osiva kukurice morením. Autorizované sú  postrekové prípravoky na báze prothioconazole+tebuconazole Prosaro 250 EC a Traper a k nim paralené prípravky. Ošetrenie proti fuzariózam stoniek a klasov týmito prípravkami vykonajte preventívne od rastovej fázy vyvinutého 3. kolienka do konca kvitnutia (BBCH 33-69). Ošetrenie výrazne prispieva k zníženiu obsahu mykotoxínov v zrne. Systémovo pôsobiace účinné látky majú veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Obe účinné látky fungujú ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Prípravok dobre účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov s dlhodobým účinkom.

Epoxiconazole+pyraclostrobin v prípravku Retengo Plus je autorizovaný do spotreby do kukurice na zrno, na siláž, na osivo aj cukrovej kukurice proti helmintosporióze kukurice Cochliobolus heterosporus, synonym Helminthosporium maydis.  Bežná rasa patogéna 0 sa vyskytuje v Taliansku, nebezpečnejšia rasa T sa v štátoch EÚ nevyskytuje. Ekonomicky a hospodársky významná je práve rasa T, z hľadiska produkcie toxínov. Rasa T má status karanténneho organizmu. Rasa 0 produkuje iba malé, 1-3 mm veľké svetlé škvrny výlučne na listoch. Rasa T napáda listy, stonky, šúľky a zrná. Na citlivých genotypoch vyvoláva 1-4 cm veľké pozdĺžne škvrny, niekedy sfarbené svetlohnedo s červenkastými okrajmi. Napadnuté zrná sú pokryté povlakom mycélia. Rasa 0 prezimuje na rastlinných zvyškoch vo forme mycélia alebo konídií. Rasa T môže prezimovať aj v napadnutom osive. Obidve rasy sú teplomilné, s optimom okolo 25 °C a vysokou vzdušnou vlhkosťou.  Najefektívnejšie je používanie rezistentných odrôd. Nové výkonné hybridy používané na celom svete sú väčšinou k rase T rezistentné. Retengo je fungicíd pôsobiaci proti rôznym štádiám chorôb na povrchu a vnútri rastliny. Po aplikácii je prípravok prijímaný listami a rozvedený po rastline. Má hlavne systematický účinok. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením. Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a je fungicídnou látkou s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, pôsobí lokálne priamo v mieste infekcie. Strobiluriny pôsobia v mitochondriách bunky, kde v procese dýchania na špecifických miestach prerušujú prenos elektrónov (pôsobí na tzv. Komplex III). Inhibuje sporuláciu a rast spór a mycélia. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin hlavne v období rastu.

Prípravok Propulse obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a fluopyram. Je účinný proti širokému spektru hubových patogénov a má dlhú dobu trvania účinku. Aplikáciu proti chorobám kukurice: helmintosporióza kukurice (Setosphaeria turcica), spála kukurice (Cochliobolus carbonum) a škvrnitosť listov kukurice (Kabatiella zeae) je potrebné vykonávať včas, najneskôr pri objavení sa prvých príznakov infekcie. Aplikujte v rastovej fáze BBCH 30-69 t.j. od fázy začiatku predlžovacieho rastu do fázy konca kvitnutia kukurice. Aplikácia v období predlžovacieho rastu je účinná v prvom rade proti chorobám listov, kým aplikácia v období metania/kvitnutia proti chorobám listov a klasov. Proti škvrnitosti listov kukurice pri jednorazovej aplikácii je potrebné klásť dôraz na ošetrenie v období predlžovacieho rastu. Proti helmintosporióze kukurice použite množstvo postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako 300 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu 2x. Fluopyram je translaminárne rozvádzaná účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia pôvodcov hubových chorôb. Podľa spôsobu účinku je zaradená medzi zástupcov inhibítorov (komplex II - SDH inhibítor). Zabraňuje prenosu elektrónov v dýchacom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etyl-benzamidov. Prothioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinnosti proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Patrí do skupiny účinných látok triazolintiónov. Spôsobom účinku sa zaraďuje medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI), kde inhibuje demetyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 metylén dihydrolanosterolov. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov nutné na výstavbu bunkových membrán. Patogén sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Prothioconazole po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne transportovaný do vnútorných častí rastlín. Systémovo preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má protektívny, kuratívny a eradikatívny účinok.