Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Výmery ovocných sadov a predpoklad sebestačnosti produkcie ovocia na Slovensku

26-07-2021
Ing. Samuel Michálek | samuel.michalek@uksup.sk
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Modernizácia slovenského ovocinárstva je opäť významnou témou odborníkov na začiatku nového programového obdobia Programu rozvoja vidieka na roky 2021–2027(ďalej len „PRV“). Bude si vyžadovať obnovu a výsadbu nových ovocných sadov. Podľa vertikály pre komoditu ovocie navrhnutej Ovocinárskou úniou SR, pre zabezpečenie sebestačnosti v produkcii vlastného ovocia v r. 2021–2026 by sa malo ročne vysadiť 300 ha nových ovocných sadov, z toho 250 ha jabloní a 50 ha ostatných ovocných druhov.

Obr. 1

Obr. 1: Sad broskýň, Šintavan s.r.o.
foto: autor

Navrhovaná koncepcia predpokladá vysadiť v najbližších 5 rokoch (do roku 2026) 1250 ha intenzívnych sadov jabloní a 250 ha sadov iných ovocných druhov. Cieľom návrhu vertikály ovocia je zabezpečiť na Slovensku sebestačnosť v produkcii jabĺk. Tento zámer je dobrý, nakoľko jablká sú najviac žiadaným ovocím na domácom trhu. Aby sa podarilo naplniť tento cieľ, ovocinári budú potrebovať vysoké investície na zabezpečenie zdravého výsadbového materiálu kvalitných odrôd, nákup oporných konštrukcií, ochranných sietí proti krupobitiu, traktorov, postrekovačov, kvapkovej závlahy a skladov na skladovanie ovocia. Budú potrebovať technológie na triedenie, kalibráciu a balenie jabĺk a iného ovocia. K realizácii obnovy sadov budú dôležité nielen finančné podpory zo strany štátu, ale aj včasná príprava pôdy pred založením ovocného sadu. Vytvoria sa nové možnosti pre zamestnanie nových pracovníkov pre trvalú prácu v ovocných sadoch.

Obr. 2

Obr. 2: Zber ríbezlí Rovada
foto: autor

Všetky štátom poskytované investície bývajú pravidelne kontrolované zo strany PPA. Z týchto poskytovaných finančných prostriedkov sa očakáva realizácia plánovaných výmer ovocných sadov i predpokladaná produkcia ovocia. Každý, kto sa zaujíma o pestovanie ovocia vie, že úlohou ovocinára je byť denne v sade. Často sa poukazuje na negatíva byrokracie, keď sú ovocinári kontrolovaní štátnymi orgánmi. Ovocinárom sú však zo strany štátu vyplácané agroenvironmentálne platby na postupy šetrné k životnému prostrediu vrátane základnej podpory priamych platieb na plochu (SAPS), na integrovanú produkciu a ekologické poľnohospodárstvo. Pestovatelia dostávajú aj podpory na ochranu proti erózii pôdy v ovocinárstve. Každý ovocinár sa rozhoduje na princípe dobrovoľnosti či chce vstúpiť do záväzkov, ktoré bude pri pestovaní ovocia dodržiavať a ktoré  budú aj následne kontrolované. Je v záujme spoločnosti, aby sa obnova ovocných sadov pre dosiahnutie sebestačnosti dopestovaného ovocia v nadchádzajúcom PRV 2021-2027 naplnila. Tento cieľ nie je nový. Plánovaný bol aj v predchádzajúcich Programoch rozvoja vidieka PRV 2004–2006, PRV 2007-2013 i v PRV 2014–2020. Plánované výmery obnovy sadov sa nenaplnili a dlhodobo klesajú.     

Môžeme sa pozrieť na vízie obnovy ovocinárstva v nedávnej minulosti a jeho súčasný stav po r. 2020. Už v r. 2006 sa Ministerstvo pôdohospodárstva SR zaoberalo úrovňou slovenského ovocinárstva na základe schváleného rozvojového programu (ďalej len „RP“) v r. 2000, ktorý sa mal realizovať do r. 2005. Za účelom dosiahnutia sebestačnosti vo výrobe ovocia bola v r. 1996–2004 vykonaná prvá rozsiahla rekonštrukcia ovocných sadov. Významná stagnácia v obnove sadov sa prejavila už v r. 2005–2007. V tomto období boli realizované najmenšie výsadby jabloní od r. 1996, kedy sa za tieto 3 roky vysadilo len 71,5 ha. Pri analýze RP ovocinárstva v roku 2006 vyplynulo, že plánované zvýšenia výmer intenzívnych sadov sa nesplnili. Nedosiahli sa ani očakávané úrody v objeme 65–70 tis. t ovocia. Pre posudzovanie stavu ovocinárstva v SR, ako aj predpokladaného vývoja treba vychádzať z údajov ŠÚSR a dát z Registra ovocných sadov ÚKSÚP.

Obr. 3

Tab. 1: Prehľad o výmerách sadov k 31.12.2020 (z registra ovocných sadov ÚKSÚP)

Tab. 1

Graf 1

Zo štatistických údajov o produkcii ovocia vyplýva, že v r. 2010–2020 bola dosiahnutá najvyššia úroda na Slovensku všetkého ovocia len v roku 2014 v objeme 55806 t. V tomto roku bola dosiahnutá aj najvyššia úroda jabĺk 48494 t, ktorá sa podieľala na produkcii všetkého dopestovaného ovocia 86,9% podielom. Často zverejňovaný údaj o produkcii 70 tis. t ovocia na Slovensku ostáva len cieľom pre budúci rozvoj ovocinárstva.

Útlm v obnove sadov pokračoval aj počas celého PRV 2007–2013 i v ďalšom PRV 2014-2020.

Aj napriek vynaloženej energie a úsiliu mnohých špičkových pestovateľov v ovocinárstve pretrvávali negatívne vplyvy v dosahovanej kvalite ovocia zo starších e extenzívnych sadov, nízkych úrodách po škodách spôsobenými jarnými mrazmi i krupobitím, vplyvom sucha, ako aj nedostatkom pracovnej sily pri zbere ovocia v roku 2018.

Celková výmera ovocných sadov k 31.12.2020 dosiahla 6271 ha. V tejto výmere sú zahrnuté všetky intenzívne aj extenzívne ovocné sady spolu s manipulačnými plochami. Celková výmera sadov na Slovensku oproti roku 2019 klesla o 456 ha (7%). Produkčná výmera ku koncu roka 2020 dosiahla 5706 ha.

Tab. 2: Prehľad o rozdelení sadov podľa intenzity

Tab. 2

Na výmere sadov sa ku koncu r. 2020 podieľali intenzívne sady až 79% (4529 ha) a extenzívne 21% (1177 ha). Produkčná výmera sadov oproti roku 2019 medziročne klesla z výmery 6136,5 ha o 430,5 ha (7%) na 5706 ha. Podiel intenzívnych sadov sa v roku 2020 zvýšil oproti r. 2014 zo 67,1% na 79%, čiže o 11,9%. Na zvýšení podielu intenzívnych sadov malo veľký vplyv zníženie výmery extenzívnych sadov za rovnaké obdobie 2014–2020 o 1059 ha. Podiel extenzívnych sadov tak klesol z 32,9% na 21%. Zvýšený podiel výmery intenzívnych sadov na Slovensku má priaznivý vplyv na zlepšenie štatistických údajov o produkcii ovocia. Aj napriek klimatickým výkyvom počasia, ktoré vplývajú na výšku úrod ovocných druhov patrí Slovensko medzi krajiny s nízkou produkciou ovocia. V r. 2020 sa urodilo u nás 34129,81 t ovocia na výmere 4997,3 ha rodiacich sadov. Priemerná úroda ovocia tak dosiahla 6,83 t/ha. Úroda jabĺk v objeme 28128,55 t sa podieľala 83,3 % na úrode všetkého ovocia. Priemerná úroda jabĺk dosiahla v r. 2020 15,76 t/ha. Na priemernej úrode jabĺk sa najväčšou mierou podieľal Bratislavský kraj s priemernou úrodou jabĺk 39,38 t/ha. Najnižšie úrody na produkcii jabĺk sa dosiahli  v Žilinskom kraji 0,32 t/ha a v Košickom 0,61 t/ha.

Na nízku priemernú úrodu všetkého ovocia dlhodobo vplývajú ovocné druhy s minimálnymi a nerentabilnými úrodami. V r. 2020 bola dopestovaná priemerná úroda marhúľ 0,69 t/ha, ríbezle červenej 0,49 t/ha, ríbezle čiernej 0,32 t/ha, orecha kráľovského 0,01 t/ha. Zvlášť orech kráľovský úrodami 12,78 t z výmery 1170,7 ha rodiacich sadov zhoršuje obraz ovocinárstva na Slovensku. Pestovatelia orecha kráľovského musia vykonávať opatrenia proti vrtivke orechovej (Ragoletis completa), ktorej larvy od r. 2018 spôsobujú veľké škody na plodoch. Vyžieraním oplodia spôsobujú infekcie a znehodnotenie celých plodov.

Obr. 4

Obr. 4: Plody orecha napadnuté vrtivkou orechovou (Ragoletis completa)
foto: autor

Najpestovanejším ovocným druhom na Slovensku je jabloň domáca s výmerou 2193 ha. Na výmere všetkých evidovaných ovocných druhov v registri ÚKSÚP má 38,4% podiel. Druhým najpestovanejším ovocným druhom je orech kráľovský 1247,1 ha s 22 % podielom.

Pri pestovaní týchto 2 ovocných druhov nastali v posledných 14 rokoch zásadné zmeny vo výmerách sadov.

  • Za 14 rokov (2007–2020) sa znížila výmera jabloní zo 4826,4 ha na 2193 ha. Z uvedeného vyplýva skutočnosť, že za obdobie posledných 14 rokov a dvoch období Programu rozvoja vidieka sa výmera jabloní znížila na Slovensku o 2633,4 ha. Priemerná výmera jabloní sa ročne znížila o 188 ha.
  • Aj z tohto dôvodu je plán o výsadbe 250 ha jabloní za rok v horizonte 2021/2026 jedinou cestou pre dopestovanie jabĺk z domácej produkcie, ak sa má dosiahnuť sebestačnosť domácej produkcie tohto chutného ovocia. Slovensko má optimálne klimatické podmienky pre dosiahnutie tohto cieľa.
  • Za 14 rokov (2007–2020) sa zvýšila výmera orecha kráľovského zo 107,2 ha na 1247,1 ha. Nárast orechov dosiahol 1139,9 ha. Priemerná výmera orechov sa ročne zvýšila o 81,4 ha.

Z vývoja za uplynulých 14 rokov uvedených v tab.1 sa dá posúdiť dlhodobý pokles vo výmerách takmer všetkých hlavných ovocných druhov. Túto stagnáciu sa nepodarilo prekonať ani v poslednom období PRV 2014/2020, v ktorom sa predpokladala obnova pestovania ovocných druhov v integrovanom  systéme na výmere 3500 ha. Z tejto plochy sa očakávala obnova jadrovín na výmere 2170 ha, kôstkovín 944 ha, škrupinového ovocia 193 ha a 193 ha drobného ovocia. Všeobecne sa dá predpokladať, že v tomto období sa vyskytli problémy s počtom 8 postrekov za vegetáciu na ošetrovanie jabloní, ktoré mohli byť dôvodom pre ich ďalšie pestovanie, resp. rozširovanie nových výmer. Stagnácia v obnove nových sadov však nebola problémom len posledného PRV 2014-2020, ale trvá dlhodobo, čo potvrdzujú údaje ŠÚSR i ÚKSÚP.

Tab. 3: Produkčná výmera ovocných sadov vysadených v r. 1996 - 2006 a 2007 - 2020

Tab. 3

Tab. 4: Produkčná výmera jabloní vysadených v r. 1996-2006 a v r. 2007-2020

Tab. 4

V r. 1996–2006 dosiahla priemerná výsadba sadov 322 ha/1 rok.

V r. 2007–2020 dosiahla priemerná výsadba sadov len 79 ha/1 rok.

Za posledných 25 r. sa na Slovensku vysadilo ročne 186 ha sadov.

V r. 1996–2006 sa vysadilo ročne 150 ha jabloňových sadov.

V r. 2007–2020 sa vysadilo ročne len 43 ha jabloňových sadov.

Za 25 r. sa na Slovensku vysadilo 2249 ha jabloní, t.j. 90 ha ročne.

Z prehľadu o priemernej výsadbe 43 ha jabloní za rok v období 2007-2020 vyplýva, že obnova sadov preukázateľne stagnovala.

Ovocné stromy prechádzajú životnými obdobiami a vo výsadbách vekom postupne starnú. Vo veku do 19 rokov po výsadbe máme 67 % výsadieb na výmere 3841 ha. Až 33 % sadov na výmere 1865 ha je starších ako 20 rokov. V starých sadoch produkcia ovocia zákonite klesá a Slovensko bude ešte viac odkázané na dovoz ovocia zo zahraničia.

Obr. 5

Obr. 5: Starý orechový sad
foto: autor

K 31.12.2020 bolo v registri ovocných sadov, ktorý vedie ÚKSÚP evidovaných 471 ovocinárov.

Z tohto počtu 399 ovocinárov pestuje ovocie na výmere 1748 ha, t.j.  30,6% všetkých sadov. Ostatných 72 ovocinárov hospodári na ploche 3958 ha, t.j. 69,4% všetkých sadov.

Graf 2

Graf 3

V súčasnosti sa nachádzame opäť na začiatku nového PRV 2021 – 2027. Výsadby ovocných sadov prešli obdobím konvenčného hospodárenia. Integrovaná produkcia bude vnímaná ako štandard pre dopestovanie zdraviu nezávadného ovocia.

Európska komisia predložila v r. 2020 odporúčania členským štátom EÚ, týkajúce sa strategických plánov pre spoločnú poľnohospodársku politiku. Základom týchto odporúčaní je európska zelená dohoda pre zlepšenie zdravia a kvality života. Pre dosiahnutie pokroku Európska komisia prijala v r. 2020 stratégiu „z farmy na stôl“, ako aj stratégiu biodiverzity do roku 2030. Táto problematika si bude vyžadovať širšiu diskusiu. Očakáva sa, aby väčšina členských štátov prispela využívaním integrovanej ochrany proti chorobám i škodcom rastlín a pri ošetrovaní používala menej nebezpečné prípravky na ochranu rastlín vrátane alternatívnych spôsobov ochrany. Do roku 2030 sa predpokladá dosiahnuť zníženie používania pesticídov s vyšším rizikom o 50%. Do roku 2030 sa predpokladá využívať ekologické spôsoby na 25% poľnohospodárskej pôdy. Aj keď tieto ciele sú na súčasné zaužívané technologické postupy pestovania ovocia vysoké, treba ich brať v úvahu ako odporúčania, ktoré sa pravdepodobne dostanú na úroveň štandardov. V ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „EPV“) bolo k 31.12.2020 registrovaných 1828,56 ha ovocných sadov, ktoré tvoria k celkovej registrovanej poľnohospodárskej pôde v EPV (222896,05 ha) len 0,82% podiel. K produkčnej výmere 5706 ha registrovaných ovocných sadov tvoria ovocné sady v EPV až 32,05% podiel.

Pri zakladaní nových ovocných sadov sa v súčasnosti na Slovensku zameriavame hlavne na jablká, ktorých najväčšia konkurencia je nielen v susednom Poľsku, ale aj v iných krajinách EÚ. Ovocinári pri zakladaní nových ovocných sadov budú musieť aj vplyvom odporúčaní Európskej komisie hľadať nové postupy pri zakladaní ovocných sadov od širokého výberu ovocných druhov až po výber rezistentných odrôd voči významným chorobám hubového i vírusového pôvodu.

Ak sa na Slovensku prijme akákoľvek stratégia rozvoja ovocinárstva, bude žiadúce, aby produkcia z podporovaných sadov bola limitujúcim faktorom pre zvýšenie sebestačnosti vo výrobe ovocia z domácej produkcie. Dosahovaním vysokých a pravidelných úrod v dobrej kvalite sa dá riešiť otázka ceny jabĺk v súčasnom konkurenčnom prostredí pre vzájomnú spokojnosť pestovateľov i konzumentov ovocia. Spotrebiteľ na Slovensku začal vnímať okrem kvality a dobrej chuti domáceho ovocia aj skutočnosť, že to naše je čerstvé. Slovenské ovocie je atraktívne a navyše pri nižších vstupoch na ich ošetrovanie je v porovnaní z dovážaným ovocím aj zdravšie. Zákonitosťou je, že na Slovensku vypestované ovocie sa dostane „z farmy na stôl“ rýchlo, čerstvé bez náročnej dopravy loďou a následne železnicou v kontajneroch. Z uvedenej analýzy k výmerám ovocných sadov je najvyšší čas zrealizovať plánované obnovy výsadieb v najbližších rokoch PRV 2021-2027 s požadovanou produkciou ovocia. Slovenskí ovocinári majú technológie pre dopestovanie ovocia v super kvalite u všetkých ovocných druhov.

Obr. 6

Obr. 6: Rakytník rešetliakovitý SIROLA
foto: autor