Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Pravidlá označovania pôvodu mäsa sú pre spotrebiteľov naďalej relevantné

12-08-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Povinné označovanie krajiny pôvodu pri bravčovom, ovčom, kozom a hydinovom mäse je zavedené od 1. apríla 2015 ako súčasť právneho rámca EÚ o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Podľa právnych predpisov mala Komisia do 5 rokov odo dňa uplatňovania nových pravidiel predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu hodnotiacu povinné označenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre tieto mäsové výrobky.

Európska komisia zverejnila takúto správu o implementácii a vplyve povinného uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pri určitých druhoch mäsa. Z nej vyplýva, že povinné označovanie krajiny pôvodu poskytuje spotrebiteľom zmysluplné informácie o pôvode bravčového, hydinového, ovčieho a kozieho mäsa a kontrolu dodržiavania predpisov príslušnými orgánmi. Správa Európskemu parlamentu a Rade prispieva k širšiemu hodnoteniu označovania potravín a informovanosti spotrebiteľov v rámci stratégie „Z farmy na stôl“.

Ďalej zverejnila hodnotenie, ktoré analyzuje celkovú účinnosť relevantnosť, súdržnosť a európsku pridanú hodnotu týchto pravidiel a je založené na stanoviskách príslušných zainteresovaných strán.

V hodnotiacej správe dospela k nasledovným záverom:

  • všetky ciele pravidiel označovania pôvodu boli globálne dosiahnuté a tieto pravidlá boli zavedené bez narušenia obchodu, zjavného zvýšenia cien pre spotrebiteľov a zbytočného zaťaženia prevádzkovateľov a administratívy;
  • stále je priestor na zlepšenia - ide o  termíny a definície použité na štítkoch, ktoré nie sú pre spotrebiteľov dostatočne zrozumiteľné;
  • neboli odhalené systémové problémy s presadzovaním pravidiel;
  • boli identifikované rozdiely v kvalite kontrol medzi členskými štátmi EÚ;
  • vplyv pravidiel označovania krajiny pôvodu na dynamiku trhu a obchodu bol nepatrný, pričom náklady na prispôsobenie sa rozložili v dodávateľskom reťazci a nepreniesli sa na spotrebiteľov;
  • rastúci dopyt po starostlivosti o životné prostredie tlačí na nepretržité úsilie o lepšie pochopenie environmentálnych a trhových dôsledkov pravidiel označovania pôvodu.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/origin-labelling-rules-meats-remains-relevant-consumers-2021-aug-10_en