Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Upozornenie o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018

02-05-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že počas celej kampane 2018 bude priebežne prebiehať aktualizácia LPIS, čím môže dochádzať k zmene hraníc jednotlivých dielov pôdnych blokov prípadne k ich rozdeleniu, napr. z dôvodu vyňatia prvkov neoprávnených na poskytovanie priamych podpôr ako sú zárasty, cesty, stavby a pod.

Informácie o dieloch pôdnych blokov sú priebežne každý mesiac zverejňované na pôdnom portáli www.podnemapy.sk a zároveň sú importované do aplikácie pre Geopriestorovú žiadosť (GSAA).

Od roku 2018 v súlade s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p., nariadením vlády SR č. 75/2015 Z. z. v zn. n. p. as nariadením vlády SR č. 36/2015 Z. z. v zn. n. p. žiadateľ predkladá prílohy k jednotnej žiadosti - grafický materiál poľnohospodárskej plochy vedenej v evidencii dielov pôdnych blokov, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu na elektronickom formulári prostredníctvom aplikácie GSAA.

Záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti na rok 2018 od 22. marca 2018, viď oznámenie http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658.

Aplikácia GSAA bola pre kampaň 2018 spustená na tzv. štartovacej vrstve LPIS. Táto vrstva bude priebežne aktualizovaná podľa aktuálnych údajov. Vzhľadom na to, že v GSAA už niektorí žiadatelia zakreslili hranice užívania (HU), vyplnili príslušné zoznamy a tieto elektronické formuláre aj podali, mohlo dôjsť z dôvodu aktualizácie LPIS k zmenám údajov o výmerách na žiadosti.

Oprávnenými na platby sú len poľnohospodárske plochy, ktoré sú vedené v LPIS, preto sú v GSAA na základe aktualizácie LPIS jednotlivé HU orezané na hranicu LPIS.

Žiadatelia sú o vykonanej zmene HU v GSAA informovaní priamo v aplikácii GSAA.

Ak so zmenenými údajmi HU žiadateľ súhlasí, je potrebné skontrolovať, či uvedená zmena má vplyv aj na nahlásené výmery v žiadosti. Pre oznámenie zmien v už predloženej jednotnej žiadosti žiadateľ používa formulár Žiadosť o zmenu a doplnenie príp. Žiadosť o stiahnutie, ktorý v písomnej forme predloží na príslušné regionálne pracovisko PPA.

Pokiaľ žiadateľ s uvedenou zmenou HU nesúhlasí, má možnosť upraviť HU aj mimo LPIS s vyznačením požiadavky na aktualizáciu LPIS (R) – postup je uvedený v Príručke pre žiadateľa o priame podpory zverejnenej 21. marca 2018 na webovom sídle PPA v časti Priame podpory / Oznámenia (prílohy)

V prípade, ak žiadateľ neupraví svoju žiadosť a vzniknú nezrovnalosti, tieto budú riešené ďalším administratívnym postupom resp. v prípade ich pretrvávania kontrolou na mieste.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)