Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Informácie o pôdnych mapách

23-04-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Informácie o registri pôdy LPIS sú pre verejnosť dostupné prostredníctvom pôdneho portálu, ktorý prevádzkuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC – VÚPOP.

Na portáli sú zverejnené informácie o dieloch pôdnych blokov. Žiadatelia o priame podpory identifikujú plochy vo svojej žiadosti podľa registra LPIS.

Pôdny portál tu: http://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=32beed691b01498d9ebe11bf8f9b7b04