Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

686 miliónov EUR, ktoré sa majú vrátiť európskym poľnohospodárom

08-12-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia prijala 26. novembra 2021 nariadenie, ktoré umožňuje členským štátom vrátiť európskym poľnohospodárom 686 miliónov eur.

Počas rozpočtového roka 2021 sa z priamych platieb poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) odpočítalo 879,8 milióna EUR na financovanie rezervy pre krízu v poľnohospodárstve a na zabezpečenie toho, aby sa neprekročil celkový strop Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF). Dôvodom je skutočnosť, že stropy priamych platieb sa museli stanoviť pred uzavretím dohody o rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027.

Krízová rezerva vo výške 487,6 milióna EUR sa v roku 2021 nevyužila a k dispozícii na preplatenie sú aj niektoré dodatočné prostriedky. Preto členské štáty od 1. decembra 2021 vrátia poľnohospodárom veľkú časť súm odpočítaných z priamych platieb v tomto roku.

V reforme SPP z roku 2013 bola dohodnutá koncepcia poľnohospodárskej krízovej rezervy a jej mechanizmu refundácie. Prvýkrát sa uplatnila v rozpočtovom roku 2014. Odpočet sa vzťahuje len na podporu príjmu nad 2 000 EUR a zatiaľ sa nevzťahuje na Chorvátsko v rozpočtovom roku 2021. Je to z dôvodu procesu postupného zavádzania úrovní podpory po vstupe do EÚ. V prípade Chorvátska, ktoré vstúpilo do únie v roku 2013, podpora príjmu v rámci SPP ešte nie je úplne zavedená.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu686-million-be-reimbursed-european-farmers-2021-nov-30_en