Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Politická dohoda o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike: spravodlivejšia, ekologickejšia, flexibilnejšia

28-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Predbežná politická dohoda Európskeho parlamentu a Rady o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike zavádza spravodlivejšiu, ekologickejšiu a flexibilnejšiu SPP. Vyššie environmentálne a klimatické ambície zosúladené s cieľmi zelenej dohody, sa majú realizovať od januára 2023. Nová SPP tiež zabezpečí spravodlivejšie rozdelenie podpory v rámci SPP, najmä malým a stredným rodinným farmám a mladým poľnohospodárom.

Na základe jednoduchších pravidiel stanovených na úrovni EÚ pripraví každý členský štát strategický plán vykonávania politiky v nasledujúcich piatich rokoch.

Spravodlivejšia SPP

 • Po prvýkrát bude SPP obsahovať sociálnu podmienenosť, čo znamená, že príjemcovia podpory v rámci SPP budú musieť rešpektovať prvky európskeho sociálneho a pracovného práva.
 • Prerozdelenie podpory príjmu bude povinné. Členské štáty prerozdelia najmenej 10% v prospech menších fariem a vo svojom strategickom pláne musia opísať, ako to plánujú realizovať.
 • Podpora pre mladých poľnohospodárov bude mať novú povinnú minimálnu úroveň 3% rozpočtu členského štátu na podporu príjmu pre mladých poľnohospodárov (do 40 rokov). Môže to zahŕňať podporu príjmu, investície alebo pomoc na začatie činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Zelenšia SPP

Nová SPP bude podporovať prechod k udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu so zvýšenými ambíciami v oblasti podnebia, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. To umožní implementáciu prostredníctvom národných strategických plánov v súlade so zelenou dohodou a jej stratégiami „Z farmy na stôl“ a „Biodiverzita“. Zavádza tiež nové nástroje, ktoré v kombinácii s novým spôsobom práce umožnia efektívnejšie a lepšie cielenú realizáciu v oblasti životného prostredia, podnebia a dobrých životných podmienok zvierat:

 • Súlad s Európskou zelenou dohodou: Nová SPP bude plne integrovať právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia a podnebia. Plány SPP prispejú k cieľom stratégií „Z farmy na stôl“ a „Biodiverzita“ a budú aktualizované tak, aby zohľadňovali zmeny v právnych predpisoch o klíme a životnom prostredí v rámci Európskej zelenej dohody.
 • Podmienenosť: minimálne požiadavky, ktoré musia príjemcovia SPP splniť, aby dostali podporu, sú teraz ambicióznejšie. Napríklad na každej farme budú najmenej 3% ornej pôdy venované biodiverzite a neproduktívnym prvkom s možnosťou získať podporu prostredníctvom ekoschém na dosiahnutie 7%. Budú chránené všetky mokrade a rašeliniská.
 • Ekoschémy budú pre členské štáty povinné. Tento nový nástroj odmení poľnohospodárov za vykonávanie prospešných postupov v oblasti klímy a životného prostredia (ekologické poľnohospodárstvo, agroekológia, integrovaná ochrana proti škodcom atď.), ako aj za zlepšovanie životných podmienok zvierat. Členské štáty musia vyčleniť najmenej 25% svojho rozpočtu na podporu príjmu na ekologické schémy, spolu 48 miliárd EUR z rozpočtu priamych platieb.
 • Najmenej 35% prostriedkov na rozvoj vidieka sa pridelí na agroenvironmentálne záväzky, ktoré podporujú postupy prospešné v oblasti životného prostredia, podnebia a dobrých životných podmienok zvierat.

Pružnejšia SPP

Nová SPP zavádza nový spôsob práce, v rámci ktorého každý členský štát vypracuje národný strategický plán SPP, v ktorom bude popísané, ako sa dosiahnu ciele SPP, ako aj ciele zelenej dohody opísané v stratégiách „Z farmy na stôl“ a „Biodiverzita“.

Nová SPP sa okrem toho zameriava na výkonnosť:

 • Jednoduchšie pravidlá na úrovni EÚ.
 • Výročná správa o výkonnosti, ktorú majú členské štáty predkladať Komisii od roku 2024, a výročné hodnotiacie stretnutia.
 • Komisia preskúma plnenie strategických plánov SPP v rokoch 2025 a 2027, na ktoré bude v prípade potreby nadväzovať žiadosť o prijatie opatrení členskými štátmi.
 • Súbor spoločných ukazovateľov na monitorovanie vykonávania SPP a hodnotenie výkonnosti strategických plánov SPP.

Posilnenie postavenia poľnohospodárov v konkurencieschopnom agropotravinárskom sektore

 • Nová SPP si zachováva celkovú trhovú orientáciu, keď farmy EÚ fungujú podľa trhových signálov a zároveň využívajú príležitosti mimo EÚ vyplývajúce z obchodu.
 • Posilňuje tiež postavenie poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci rozširovaním možností poľnohospodárov spojiť sily, a to aj prostredníctvom určitých výnimiek zo zákona o hospodárskej súťaži.
 • Zavedie sa nová poľnohospodárska rezerva na financovanie trhových opatrení v čase kríz s ročným rozpočtom najmenej 450 miliónov EUR.

Ďalšie kroky

Novú SPP musí pred nadobudnutím účinnosti formálne schváliť Európsky parlament a prijať Rada.

Pokiaľ ide o strategické plány SPP, členské štáty musia predložiť svoje návrhy plánov do 31. decembra 2021. Komisia potom bude mať šesť mesiacov na posúdenie a schválenie plánov, ktoré potom vstúpia do platnosti začiatkom roku 2023.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2711