Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Hodnotenie vplyvu SPP na zmenu podnebia a emisie skleníkových plynov

07-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Emisie skleníkových plynov v EÚ z poľnohospodárstva klesli od roku 1990 o viac ako 20%, ale od roku 2010 stagnovali. Keďže však poľnohospodárska výroba neustále rástla klimatická stopa na jednotku produkcie sa naďalej zlepšovala. Na dosiahnutie ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2030 je však potrebné ďalšie zníženie emisií.

Podľa hodnotenia vplyvu SPP na zmenu podnebia a emisie skleníkových plynov:

 • SPP pomohla znížiť emisie skleníkových plynov, a to hlavne ochranou existujúcich zásob uhlíka, najmä vďaka udržiavaniu trvalých trávnych porastov s podporou rozsiahlych systémov pasenia hospodárskych zvierat,
 • stále je potenciál na ďalšie zvýšenie ukladania uhlíka v pôdach EÚ,
 • adaptácia na podnebie sa dosahuje najmä podporou rozmanitosti plodín a poľnohospodárskych systémov, investičnou podporou pre prispôsobenie sa novým klimatickým podmienkam, obmedzením erózie pôdy a zlepšením odolnosti proti povodniam,
 • lepšie zacielenie podpory SPP by viedlo k zvýšeniu efektívnosti,
 • zníženie emisií z obhospodarovaných poľnohospodárskych pôd sa v rámci SPP rieši lepšie ako znižovanie emisií z hospodárskych zvierat, najmä z dôvodu povahy platieb a podpory v rámci SPP,
 • chovatelia hospodárskych zvierat tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri obhospodarovaní veľkých plôch pôdy, ktoré sú (alebo by mohli byť) zásobárňami uhlíka (najmä pri obhospodarovaní veľkých plôch s trvalými trávnatými porastmi a extenzívnych pasienkov),
 • rozvoj vidieka podporuje znižovanie emisií v sektore živočíšnej výroby prostredníctvom rôznych opatrení (agroenvironmentálne záväzky v oblasti manažmentu krmív alebo používania hnoja, investície v oblasti skladovania hnoja, ustajňovania zvierat, inštalácia anaeróbnych digestorov),
 • dobrovoľná viazaná podpora v sektore živočíšnej výroby má potenciál zvýhodňovať systémy, ktoré sú ekonomicky zraniteľné a dôležité pre odolnosť územia (môžu však mať potenciálne negatívne dopady, ak sa v koncepcii schémy náležite nezohľadní vplyv na podnebie a potreby územnej adaptácie),
 • v oblasti orných systémov prispieva - obhospodarovanie pôdy (podpora prostredníctvom agroenvironmentálno-klimatických záväzkov a opatrení ekologického poľnohospodárstva), plodiny viažuce dusík (podpora prostredníctvom ekologizácie a viazanej podpory),
 • podpora oblastí, ktoré čelia prírodným obmedzeniam, pomáha predchádzať opusteniu pôdy a strate trávnych porastov, pozitívny vplyv na zmierňovanie zmeny podnebia však nie je zaručený, pretože závisí od postupov poľnohospodárov,
 • opatrenia v oblasti obhospodarovania pôdy zvyčajne tiež prispievajú k adaptácii na zmenu podnebia, celkovo však členské štáty nedostatočne prispôsobili SPP na účely adaptácie (napr. krížové plnenie), takže jej potenciál nie je úplne využitý,
 • je možné urobiť viac pre šírenie vedomostí a poradenstva poľnohospodárom o technikách a postupoch na zlepšenie v oblasti klímy,
 • dôležitá je úloha skríningu „nevhodnej adaptácie“, ktorým  je možné sa vyhnúť verejným výdavkom na infraštruktúru alebo odvetvia, kde môže v strednodobom až dlhodobom horizonte dôjsť k zvýšeniu zraniteľnosti, (napríklad neefektívne zavlažovacie infraštruktúry v oblastiach s vyčerpanými vodnými zdrojmi).

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/evaluation-caps-impact-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions-2021-jun-01_en