Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 26/2019

09-07-2019
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Ošetrovanie skladov obilnín

Príprava na zber obilnín začína čistením, upratovaním a v prípade potreby ošetrovaním skladov proti hmyzu. Všeobecne platí v boji proti škodcom v skladoch  udržovať čistotu skladov, merať a znižovať teplotu naskladneného obilia, znižovať vlhkosť sušením a vetraním, prípadne používať insekticídy.

V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník skladový (Trogoderma granarium. )  Sú to chrobáky, ktoré prezimujú v skladoch alebo vo voľnej prírode ako imágo. Optimálne podmienky pre ich vývoj sú od 18 do 35°C a pri vlhkosti  vzduchu 90 %. Do roka majú 2-3 generácie. Na zabránenie šírenia je dôležité dodržiavať preventívne opatrenia, najmä čistotu skladov a skladované obilniny pravidelne kontrolovať, mechanicky čistiť. Vysoké teploty nad 50°C alebo pod 0°C a vlhkosť pod 13 % škodcov ničia. Chemická ochrana sa robí fumigáciou.

Potemník skladový (Tribolium confusum) prezimuje vo vyhrievaných skladoch ako chrobák alebo larva. Má obrovskú rozmnožovaciu schopnosť, samička denne kladie vajíčka, počas svojho života nakladie až 1000 vajíčok. Optimálna teplota pre vývoj je 29°C, pod 10°C zastavuje vývin a pod 7°C hynie. V nevykurovaných skladoch má 2 generácie do roka. Rovnako je potrebné v boji proti tomuto škodcovi dodržiavať čistotu skladu, vetrať, skladované produkty fumigovať a pred naskladnením ošetriť sklady insekticídmi.

Zrniar čierny (Sitophilus granarius) potrebuje na svoj vývoj teploty 25-30°C, pod 5°C prestáva žrať, pod 0°C hynie. Pri relatívnej vlhkosti pod 12 % sa nevyvíja a hynie. Má 3-4 generácie za rok. V ochrane proti nemu sa odporúča dodržiavať čistotu a dezinfikovať sklady insekticídmi pred naskladnením. Prehriate substráty sa odporúča čistiť pri nízkej teplote a fumigovať.

Na postrek alebo zahmlievanie prázdnych skladov zbavených prachu a mastnoty a v silách autorizované insekticídy s účinnou látkou tau-fluvalinate Mavrik 100 ml na m² alebo 2% roztok proti škodcom a nepríjemnému hmyzu v prázdnych skladoch, výrobniach a silách. Rovnaké použitie a tú istú účinnú látku má aj prípravok Evure. Účinná látka tau-fluvalinate patrí do skupiny pyrethroidov. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že zasahuje do nervového systému hmyzu, narúša funkciu neurónov v interakcii s biochémiou sodíka. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti skladov. Autorizovaný je aj prípravok s obsahom účinnej látky etofenprox Trebon 30 EC v 2 % koncentrácii alebo 100 ml na m² proti škodcom a nepríjemnému hmyzu v prázdnych skladoch, výrobniach a silách. Pôsobí na škodcov ako dotykový a požerový jed. Nie je systémový. Účinná látka etofenprox je pyretroid pôsobiaci blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, čím narušuje nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu.

Pri naskladňovaní je povolené použiť prípravok s účinnou látkou chlorpyrifos-methyl Reldan 22 v dávke 8,88 až 22,22 ml  na tonu zrna v skladoch obilnín a v skladovacích priestoroch na jednoduché spracovanie 0,2 l na 100 m². Technologický postup pre priame ošetrovanie zrna: ošetrite špeciálnym aplikátorom ktorý zabezpečí presné dávkovanie aplikačnej kvapaliny. Ideálne je, ak obilie pred aplikáciou insekticídu dosahuje vlhkosť menej ako 15 % a je ochladené na teplotu pod 15°C. Dávka vody 0,75-1,5 litra na 1 tonu zrna. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed, ktorý dobre fumiguje a svojimi parami ničí aj škodcov ukrytých v čase aplikácie. Účinkuje na vajíčka, larvy a dospelý hmyz. Najvyšší účinok sa dosahuje na larvy v skorých rastových fázach. Ošetrené obilie je možné použiť po 90 dňoch na kŕmne účely. Autorizovaný je aj na ošetrenie skladovacích preistorov na jednoduché spracovanie pšenice, raže, jačmeňa kŕmneho a ovsa (zrnokazy, skladové a múčne roztoče) v dávke 0,2 l na 100 m².

Deltamethrin K-Obiol EC 25 v dávke 10 ml autorizovaného prípravku aplikujte na tonu obilia na transportnej ceste po dobu 5 minút. Po ošetrení silo, prípadne sklad, uzatvorte a ošetrené zrno obilie v pokoji až do termínu vyskladnenia. Pred vyskladnením zrno prečistite. Pri premnožení a uskladnení 12 mesiacov sa dávka prípravku zvyšuje na 20 ml na tonu. Prípravok účinkuje na všetky pohyblivé štádia škodcov v skladoch, ktoré sa dostanú do kontaktu s insekticídom. Larvy, ktoré sa vyvíjajú v zrne (zrniar) a prežijú ošetrenie, prípadne i ukrytí dospelci uhynú pri opustení zrna. Prípravok pôsobí proti chrobákom (zrniar, plocháč a pod.), dobre pôsobí na dospelé mole a larvy víjačiek. Účinná látka deltamethrin pôsobí na škodcov ako kontaktný a požerový jed. Neúčinkuje na potemníkov (Tribolium spp.). K-Obiol EC 25 v dávke 10 ml na tonu účinkuje v skladovanom obilí na škodcov v skladoch a víjačky okrem Tribolium spp. Ak je vysoký tlak Tribolium spp. zvýšte dávku na 20 ml na tonu a v každom prípade dodržte čakaciu dobu 42 dní.

Uskladnené obilie môžete ošetriť pirimiphos-methyl v prípravku Actellic 50 EC, ktorý je autorizovaný v dávke 8 ml na tonu uskladneného obilia - pšenica, jačmeň, ovos, proso, cirok. Nová účinná látka povolená na ošetrovanie uzavretých priestorov s produktmi poľnohospodárskych plodín proti všetkým druhom škodcov v obilí a poľnohospodárskych komoditách je magnesium phosphide v doštičkách Degesch-Plate. Počíta sa 0,16 doštičky na m³ alebo 5,5 PH3 na m³. Doštičky je možné použiť aj na ochranu výrobkov z obilnín alebo v prázdnych skladoch v rovnakom množstve.  Rovnaké použitie majú aj vrecká s obsahom účinnej látky aluminium phosphide Detia Gas-Ex-B, dávka je 1 vrecko na 2,22-1,11 m³ alebo 5-10 g PH3 na m³ alebo Phostoxin pelety  v dávke 25-50 peliet na m³, rovnako Gastoxin pellety alebo  Phostoxin tablety v dávke 5-10 tabliet na m³, rovnako Gastoxin tablety. Prípravok generujúci plyn s obsahom 56 % fosfidu hlinitého na ochranu uskladnených poľnohospodárskych produktov a tabaku proti hmyzu je Gastoxin Regulars.

Rovnakú účinnú látku aluminium phosphide majú aj pelety Quickphos Pellets 56 GE a tablety Quickphos Tablets 56 GE,  ktoré sa môžu používať len na skladované obilie a hrach v dávke 20-25 peliet na tonu alebo m³, resp. 4-5 tabliet na tonu alebo m³ (4-5 g fosfánu na tonu alebo m³). Posledné dva prípravky sa môžu použiť max. 1x.