Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 14/2018 - Ošetrenie obilnín počas steblovania

07-06-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Príjemné oteplenie v apríli prebudilo porasty obilnín a zároveň aj choroby, ktoré ich ohrozujú. Ako som písala v predchádzajúcej signalizácii, na pšenici sú prvé septoriózy, na ozimných jačmeňoch prúžkovitosti a škvrnitosti, výskyt múčnatky je na všetkých obilninách v rôznej intenzite. Ošetrujte len v nutných prípadoch po dosiahnutí kritického čísla pre prah hospodárskej škodlivosti.

Septorióza pšenice Mycosphaerella graminicola anamorfa Septoria tritici napáda iba listy, septorióza plevová Phaeosphaeria nodorum syn. Leptosphaeria nodorum napáda všetky nadzemné časti rastlín. Hostiteľskými rastlinami sú pšenica, raž a niektoré trávy. Spóry prežívajú na rastlinných zvyškoch alebo na výdrve a trávach. Nie sú prenosné pôdou.Septória plevová je prenosná aj osivom. Klíčenie spór si vyžaduje kvapku vody, vyhovujú im teploty 20 – 25°C, relatívna vlhkosť vzduchu 98 – 100 %. Príznaky sa objavujú na rastline vo všetkých vývojových fázach, najčastejšie v máji. Na listoch sú viditeľné nepravidelné svetlohrdzavé škvrny a na nich drobné hnedočierne bodky plodničiek, pri septorióze plevovej sa tvoria škvrny a plodničky neskôr aj na klasoch. Prevenciou je striedanie plodín, výber odolných odrôd, certifikované osivo, likvidácia pozberových zvyškov. Morenie je opodstatnené pri septorióze plevovej. Prah škodlivosti je pri napadnutí 12 a viac % listov s pyknidami na posledných listoch od fázy BBCH 37 (objavenie posledného listu) najneskôr do BBCH 61 (začiatok kvitnutia).

Účinné sú proti nim rôzne skupiny účinných látok. Azoxystrobiny Amistar, Azaka, Tazer 250 SC, picoxystrobin Acanto, strobiluríny v kombinácii s azolmi azoxystrobin+cyproconazole Amistar Xtra alebo Comrade a novoautorizovaný fungicíd AM Extra, azoxystrobin+epoxiconazole Rubric XL, azoxystrobin+tebuconazole Mirador Forte (aj tritikale), Účinná je aj kombinácia azoxystrobinu+chlorothalonilu v prípravku Amistar Opti. Fungicíd Sfera 535 SC je kombináciou cyproconazole+trifloxystrobin len do pšenice proti septorióze pšenice rovnako ako dimoxystrobin+epoxiconazole Swing Top, fluoxastrobin+prothioconazole Fandango 200 EC aj v raži a tritikale. Proti septorióze pšenice je povolený v pšenici a raži fluxapyroxad+pyraclostrobin Priaxor alebo prothioconazole+trifloxystrobin Delaro. Trojkombinácia bixafenu+fluoxastrobinu+prothioconazolu v prípravku Variano Xpro je povolená proti septoriózam v pšenici, raži aj tritikale. Bixafen+prothiconazole+spiroxamine v prípravku Boogie Xpro má povolenie do pšenice a v raži len proti septorióze pšenice. Len proti septorióze pšenice je povolená kombinácia cyproconazole+picoxystrobin Acanto Plus povolená v pšenici aj tritikale. Do pšenice, raže aj tritikale proti obidvom druhom septorióz je povolená trojkombinácia bixafen+prothioconazole+tebuconazole Skyway Xpro. Len do pšenice je určená kombinácia bixafen+tebuconazole v prípravku Zantara.  Novšia je aj kombinácia cyproconazole+chlorothalonil v prípravkoch Avoca Super a Proceed a najnovší Avatar alebo cyproconazole+izopyrazam v prípravku Seguris Bold len do pšenice. Chlorothalonil +picoxystrobin Credo do pšenice proti obidvom druhom septorióz. Čistý chlorothalonil Banko 500 SC alebo Bravo 500 sú len do pšenice a najnovší Cloril špeciálne len proti septoriózam. Čisto azolové prípravky sú kombináciou  prothioconazole+tebuconazole Prosaro 250 EC alebo Traper, difenoconazole+tebuconazole Magnello povolené v pšenici, raži, tritikale aj v ovsi a samotný epoxiconazole Opus alebo Rubric len do pšenice proti septorióze pšenice, propiconazole Barclay Bolt XL alebo Bumper 25 EC, Propi 25 EC, Propiko 25 EC, Propicosh 25 EC, Propico 250 EC, Weto 250 EC aj do tritikale a najnovší Propistar len proti septorióze plevovej v pšenici, rovnako tebuconazole Erasmus, Darcos, Horizon 250 EW, Ornament 250 EW, Lynx, Abilis Ultra, Albukol, Orius 25 EW, Mystic, Riza, Sparta, Tebusha 25% EW, MV-Tebucol, Agrozol a Tebucosh 25% EW a najnovšie autorizácie Fezan do všetkých obilnín proti obom septoriózam a Spekfree 430 SC a Bounty 430 SC len do pšenice.   Cyprodinil+propiconazole Stereo 312,5 EC môžete použiť len v pšenici a len proti septorióze pšenice, fluxapyroxad+metconazole Librax proti septorióze pšenice v pšenici a tritikale. Účinné sú aj azoly cyproconazole+propiconazole Artea Plus, Paragan, epoxiconazole+metconazole Osiris a Osiris Top, čistý metconazole Caramba, propiconazole Bumper 25 EC,  prothioconazole Proline 250 EC,  prochloraz Mirage 45 EC alebo Sportak HF a najnovší Faxer, s propiconazolom Bumper Super, s tebuconazole Zamir 40 EW, cypronidil+propiconazol Stereo 312,5 EC. Epoxiconazole+fenpropimorph Tango Super je povolené len do pšenice proti septorióze pšenice, epoxiconazol+kresoxim-methyl Allegro Plus, Juwel, alebo s metrafenon Capalo alebo s thiophanate-methyl Duett Top, Limit a teteraconazole+thiophanate-methyl Yamato proti septoriózam do všetkých plodín. Trojkombinácia  epoxiconazole+fluxapyroxad+paraclostrobin v prípravku Adexar Plus do všetkých obilnín, rovnako ako prothioconazole+spiroxamine+tebuconazole Hutton alebo Soligor 450 EC, Soligor alebo s triadimenol Falcon 460 EC, Erasmus a Darcos. Len do pšenice je proti septoriózam autorizovaný fenpropidin Leander a fenpropidin+propiconazole Agent alebo  Archer Turbo, fenpropidin+prochloraz+tebuconazole  Artemis chlorothalonil s azolom Fezan Plus alebo Eminent Star ale aj kontaktný prípravok na báze macozebu Penncozeb 75 WG a vo februári bol autorizovaný aj Vondozeb 45 WG. Do všetkých obilnín je kombinácia chlorothalonil+penthiopyrad Treoris. V pšenici a raži je proti septorióze pšenice povolený penthiopyrad Vertisan a penthiopyrad+picoxystrobin Frelizon.
V semenných porastoch tráv a v pšenici je autorizovaná na septoriózy síra v prípravku Kumulus WG a len v trávach Thiovit Jet. V okrasných trávnikoch a parkových zmesiach v poľných podmienkach strobilurín s azolom Amistar Xtra a v okrasných trávnikoch chlorothalonil Bravo 500, prípadne azol  Bumper 25 EC.
Obrovské množstvo fungicídov proti septoriózam dáva možnosť výberu účinných látok cielene. Azoly liečia choroby, strobiluríny pôsobia viac preventívne, kombináciou rôznych účinných látok dosiahnete preventívny aj dlhodobý účinok. Do všetkých druhov pšenice (aj tvrdá) proti septorióze pšenice a plevovej je autorizovaná nová účinná látka benzovindiflupyr vo fungicídoch Elatus plus a v kombinácii s prothioconazolom vo fungicíde Elatus Era je autorizácia aj do raže a tritikale. Účinná látka benzovindiflupyr patrí do chemickej skupiny pyrazol-carboxamidov. Pôsobí inhibítor enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDHI-succinate dehydrogenase inhibitors). Má prevažne ochranný a limitovaný kuratívny účinok. Pôsobí proti širokému spektru patogénov.

Na ozimných jačmeňoch je najrozšírenejšia choroba hnedá škvrnitosť jačmeňa Pyrenophora teres anamorfa Drechslera teres syn. Helminthosporium teres. Môžete ju pozorovať veľmi skoro, lebo mycélium prerastá z rastlinných zvyškov do klíčiacich rastlín. Neskôr tvorí askospóry a infikuje ďalšie rastliny prenášaním vetrom a dažďom. Prvá vlna kulminuje vo fáze odnožovania. Tento rok bola slabá, lebo bolo pomerne sucho. Druhá vlna prichádza v obdobi steblovania a klasenia. Choroba má dva typy: sieťovitú a škvrnitú, vždy tmavohnedej farby. Za prah škodlivosti sa považuje 25 % napadnutých rastlín pričom sa hodnotí najviac napadnuté poschodie.
Rhynchospóriová škvrnitosť jačmeňa Rhynchosporium secalis má podobnú bionómiu. Vyhovuje jej vlhké a chladnejšie počasie, teplota 15-18º C, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu. K infekciám dochádza pri nízkej slnečnej radiácii už za 8 dní. Odlišuje sa od hnedej škvrnitosti belavými škvrnami rôznych tvarov s ostrým vonkajším tmavohnedým lemovaním a viditeľnými kruhmi. Najviac postihuje spodné listy.
Preventívne pôsobí výber geneticky odolných odrôd, striedanie plodín, likvidácia výdrvu jačmeňa, používanie zdravého certifikovaného a moreného osiva, počas vegetácie pravidelné hodnotenie porastu, správna diagnostika a rýchle rozhodnutie o ošetrení.
Proti škvrnitostiam v ozimnom jačmeni sú autorizované: azoxystrobin Tazer 250 SC, azoxystrobin+cyproconazole Comrade, bixafen+prothioconazole+tebuconazole Skyway Xpro, bixafen+tebuconazole v prípravku Zantara, cyproconazole+izopyrazam v prípravku Seguris Bold, prothioconazole+tebuconazole Prosaro 250 EC alebo Traper, cyproconazole+picoxystrobin Acanto Plus, picoxystrobin Acanto alebo Retengo, strobiluríny v kombinácii s azolmi cyproconazole+trifloxystrobin Sfera 535 SC,  prothioconazole+trifloxystrobin Delaro, epoxiconazole+fenpropimorph Tango Super, posilnené o kresoxim-methyl Allegro Plus a azoxystrobin+epoxiconazole Rubric XL, epoxiconazole Rubric, a azoxystrobin+tebuconazole Mirador Forte, cyproconazole+propiconazole Artea Plus alebo Paragan, fenpropidin+propiconazole Agent alebo Archer Turbo, fluxapyroxad+metconazole Librax, fluxapyroxad+pyraclostrobin Priaxor, fluoxastrobin+prothioconazole Fandango 200 EC, prochloraz Mirage 45 EC alebo Sportak HF, cypronidil+propiconazole Stereo 312,5 EC, epoxiconazol+kresoxim-methyl Juwel. Trojkombinácia bixafen+fluoxastrobin+prothioconazole je v prípravkoch Variano Xpro a  epoxiconazole+fluxapyroxad+paraclostrobin je v prípravku Adexar Plus, epoxiconazole+fenpropimorph+metrafenone v prípravku Capalo, rovnako ako azoly so spiroxamine v prípravku Hutton alebo Soligor 40 EC, s triadimenol v prípravkoch Falcon 460 EC a Impulse Super, s fenpropidin v prípravku Artemis. Povolené sú aj propiconazole Barclay Bolt XL alebo Bumper 25 EC,  chlorothalonil+picoxystrobin Credo, penthiopyrad Vertisan, a penthiopyrad+picoxystrobin Frelizon a kombinácia cyprodinil+isopyrazam v prípravku Bontima. Autorizovaný je aj tetraconazole+thiophanate-methyl Yamato.