Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia navrhuje zber environmentálnych a sociálnych údajov v európskych poľnohospodárskych podnikoch

23-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia v nadväznosti na svoj zámer stanovený v stratégii „Z farmy na stôl“ (Farm to Fork) navrhla premeniť sieť poľnohospodárskych účtovných údajov (Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva - FADN) na sieť údajov o udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov (dátová sieť poľnohospodárskej udržateľnosti - FSDN). To umožní lepšie riešiť výzvy v oblasti udržateľnosti vďaka lepším znalostiam údajov o poľnohospodárstve EÚ.

FADN je jedinečným zdrojom mikroekonomických a účtovných údajov, ktoré každoročne pochádzajú z viac ako 80 000 poľnohospodárskych podnikov v EÚ. Monitoruje príjmy a obchodné činnosti poľnohospodárskych podnikov s cieľom pochopiť vplyv opatrení prijatých v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Umožňuje posudzovať hospodársku a finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov od roku 1965. Tieto údaje sú dôležité pre ekonomické analýzy poľnohospodárstva EÚ, ako aj pre podporu tvorby politiky založenej na spoľahlivých údajoch. Vzhľadom na vývoj SPP smerom k environmentálnejším a sociálnym politikám budúca FSDN doplní svoj dobre zavedený ekonomický rozsah o údaje o udržateľnosti v environmentálnej a sociálnej oblasti. Okrem zberu nových údajov sa systém zmodernizuje za účelom zvýšenia výmeny údajov. To umožní poskytovať poľnohospodárom ďalšie informácie v rámci poradenských služieb a spätnú väzbu s cieľom zlepšiť udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov.

Metodika zberu údajov bude v súlade s existujúcou metodikou pre súčasnú FADN. Komisia stanoví harmonizovanú metodiku (spoločné definície, formáty vykazovania a požiadavky na kvalitu) a spoločný dotazník. Tento spoločný rámec je dôležitý na zabezpečenie možnosti porovnávania údajov na úrovni EÚ. Členské štáty budú potom so súhlasom poľnohospodárov zbierať údaje na úrovni poľnohospodárskych podnikov. Osobitná pozornosť sa bude venovať otázkam ochrany údajov. Členské štáty budú mať možnosť stanoviť stimuly pre účasť poľnohospodárov v dátovej sieti, ako je finančný príspevok, spätná väzba o výkonnosti farmy so zameraním na zlepšenie udržateľných poľnohospodárskych postupov alebo cielené poradenstvo na základe informácií FSDN.

Komisia prijala návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady č. 1217/2009, s cieľom zmeniť celkovú štruktúru FADN. Zoznam nových údajov a premenných, ktoré sa majú zahrnúť do budúcej FSDN, bude stanovený v sekundárnych právnych predpisoch (vykonávacích a delegovaných aktoch). Na základe prebiehajúcej štúdie Komisia navrhne zmapovanie možných tém, ktoré sa majú zahrnúť, a o ktorých sa bude diskutovať na jeseň 2022 počas seminára s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Komisia zohľadní potrebu obmedziť administratívne zaťaženie poľnohospodárov a vnútroštátnych orgánov v súvislosti so zberom údajov. Následné diskusie s členskými štátmi na zasadnutiach výboru budú vychádzať z návrhu Komisie.

Návrh teda umožní:

  • zlepšiť súčasnú úlohu FADN ako zdroja harmonizovaných ekonomických a účtovných údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov v EÚ vrátane ukazovateľov budúcej SPP súvisiacich s príjmami;
  • posilniť význam FADN/FSDN pre tvorbu politiky, výskum, hodnotenie a analýzu politiky;
  • pridať premenné týkajúce sa environmentálnych a sociálnych aspektov, aby sa umožnilo komplexné posúdenie situácie poľnohospodárskych podnikov a ich výkonnosti;
  • zjednodušiť existujúci zber údajov a zaviesť inovatívne a moderné systémy a postupy, a to aj prostredníctvom lepšej interoperability s inými zdrojmi údajov;
  • zlepšiť udržateľnosť poľnohospodárskych operácií poľnohospodárov, a to aj prostredníctvom zlepšenia poradenských informácií o poľnohospodárskych podnikoch.

 Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-proposes-collect-environmental-and-social-data-european-farms-2022-jun-22_en