Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia zverejnila štúdiu o vplyve SPP na rozvoj vidieckych oblastí, ktorá sa týka sociálno-ekonomických aspektov

19-02-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Dôležitým cieľom Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ je prispieť k vyváženému územnému rozvoju prostredníctvom série opatrení zameraných na zníženie rozdielov v príjmoch medzi poľnohospodárskym odvetvím a ostatnými odvetviami hospodárstva. Podpora hospodárskeho rozvoja, zamestnanosti, rastu, znižovania chudoby a sociálneho začlenenia vo vidieckych oblastiach je financovaná hlavne v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ. K zachovaniu diverzifikovaného poľnohospodárskeho odvetvia a vyváženého územného rozvoja prispievajú aj priame platby poľnohospodárom a spoločná organizácia trhu.

Európska komisia zverejnila hodnotiacu štúdiu o vplyve SPP na územný rozvoj vidieckych oblastí (sociálno-ekonomické aspekty).

Územný rozvoj vidieckych oblastí sa v štúdii skúma prostredníctvom analýzy sociálno-ekonomických aspektov a sociálneho začlenenia. Hodnotiace práce začínajú kauzálnou analýzou so zameraním na výber opatrení a nástrojov SPP, ktoré majú priamy vplyv na všeobecný cieľ – vyvážený územný rozvoj vo vidieckych oblastiach. Práca je založená na piatich hodnotiacich kritériách: efektívnosť, účinnosť, súdržnosť, relevantnosť, európska pridaná hodnota.

Na zber a analýzu kvantitatívnych aj kvalitatívnych informácií sa použilo niekoľko metód. Šestnásť otázok hodnotiacej štúdie bolo zodpovedaných pomocou kvantitatívnych metód, ako je vstupno-výstupná analýza, zoskupovanie a štatistické regresie, ako aj kvalitatívnych metód vrátane prípadových štúdií, prehľadu literatúry a sledovania vývojových trendov počas programového obdobia. Podľa zistení hodnotiacej štúdie sú problémy a potreby, ktorým čelia vidiecke regióny v EÚ-28, značné.

Zistenia hodnotenia naznačujú, že vplyv SPP na podporu vyváženého územného rozvoja prostredníctvom zlepšenia sociálno-ekonomických aspektov a sociálneho začlenenia sa líši podľa charakteristík vidieckeho regiónu a použitej kombinácie politík. Zistilo sa, že nástroje prvého piliera, najmä priame platby, majú pozitívny vplyv na regionálnu zamestnanosť a opätovné investovanie. Opatrenia v rámci piliera II, z ktorých niektoré sú osobitne určené na riešenie sociálno-ekonomických problémov, vykazujú tiež pozitívne účinky.

Hodnotenie Komisia uzavrie zverejnením správy plánovanej na jeseň 2021.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-study-caps-impact-development-rural-areas-regarding-socioeconomic-aspects-2021-feb-18_en

Hodnotiaca štúdia o vplyve SPP na územný rozvoj vidieckych oblastí (sociálno-ekonomické aspekty)