Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia zverejnila odporúčania pre národné strategické plány Spoločnej poľnohospodárskej politiky

05-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia zverejnila odporúčania pre každý členský štát na pomoc pri vypracúvaní ich strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Cieľom odporúčaní je podporiť členské štáty pri implementácii SPP od roku 2023, ako aj zabezpečiť, aby ich strategické plány SPP ambicióznym spôsobom prispievali k Európskej zelenej dohode.

Strategické plány stanovia, ako bude každý členský štát využívať nástroje SPP na základe analýzy svojich podmienok a potrieb  s cieľom dosiahnuť konkrétne ciele SPP a  Európskej zelenej dohody.

Komisia poskytuje odporúčania pre každý členský štát na základe analýzy ich poľnohospodárstva a vidieckych oblastí.

Tieto odporúčania

 • súvisia s deviatimi konkrétnymi cieľmi SPP, ktoré sa týkajú environmentálnych, sociálnych a ekonomických výziev, a s prierezovým cieľom v oblasti znalostí a inovácií;
 • zohľadňujú ambície Európskej zelenej dohody, konkrétne ciele stratégií „Z farmy na stôl“ a „Biodiverzita“;
 • ukazujú smer, ktorým sa musia strategické plány SPP uberať pri plnení týchto cieľov, a to určením kľúčových problémov, ktoré musia členské štáty riešiť, a spôsobom, ako ich riešiť;
 • poskytujú prehľad súčasného stavu z hľadiska cieľov zelenej dohody, napríklad priložená mapa zobrazuje emisie hospodárskych zvierat na hektár pre každý členský štát.

Komisia odporučila:

 • väčšine členských štátov -na dosiahnutie cieľa- 25% ekologického poľnohospodárstva:
  • vypracovať potrebné štruktúry potravinového dodávateľského reťazca,
  • identifikovať miestny potenciál ekologickej výroby,
  • propagovať ekologické výrobky,
  • zabezpečiť podporu konverzie a
  • zabezpečiť udržiavanie ekologického poľnohospodárstva prostredníctvom rozvoja vidieka;
 • viacerým členským štátom - vzhľadom na ciele SPP týkajúce sa zvyšovania konkurencieschopnosti a priťahovania mladých poľnohospodárov - uľahčiť prístup k financovaniu, napríklad väčším využívaním finančných nástrojov dostupných v rámci rozvoja vidieka;
 • znížiť používanie a riziko pesticídov, podporovať udržateľné používanie pesticídov prostredníctvom integrovanej ochrany proti škodcom;
 • zvýšiť hodnotu poľnohospodárskych výrobkov na úrovni prvovýrobcov prostredníctvom zemepisných označení alebo miestnych a regionálnych dodávateľských reťazcov.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2473 

Odporúčania Komisie členským štátom o ohľadom strategických plánov SPP

Príloha k odporúčaniam

Otázky a odpovede