Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Finančné nástroje zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode na udržateľné potravinové systémy

20-11-2020

Dňa 16. novembra 2020 sa konala šiesta výročná konferencia EÚ o finančných nástrojoch Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktorú organizovalo Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie v spolupráci s Európskou investičnou bankou. Medzi kľúčové diskutované témy patrili finančné nástroje dostupné v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré majú značný potenciál prispievať k dosiahnutiu ambícií Zelenej dohody, konkrétnejšie stratégie „Z farmy na stôl“ a stratégie Biodiverzity. Finančné potreby poľnohospodárstva a agropotravinárskeho sektoru však zostávajú vysoké.

Využívanie zdrojov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), vrátane pôžičiek, záruk a rôznych finančných schém, poskytuje poľnohospodárom a agropotravinárskemu sektoru lepšie možnosti financovania, ako sú nízke úrokové sadzby a priaznivé podmienky poskytovania pôžičiek. Budúce návrhy SPP zahŕňajú nástroje, ktoré sa dajú použiť na financovanie samostatného prevádzkového kapitálu, investícií, kapitálových rabatov a na zabezpečenie kombinácií s grantmi a úrokovými dotáciami. Môžu výrazne pomôcť pri dosahovaní ambícií Zelenej dohody, napríklad podporou ekologických investícií a investícií šetriacich náklady.

Komisár pre poľnohopodárstvo a rozvoj vidieka Janusz Wojciechoswki uviedol:

„Spoločná poľnohospodárska politika bude mať zásadný význam pri vedení prechodu na zelené poľnohospodárstvo. Budúca SPP, o ktorej sa v súčasnosti rokuje so spoluzákonodarcami, musí byť ambiciózna a ponúknuť správne nástroje na podporu udržateľných poľnohospodárskych postupov. To však nebude stačiť, ak poľnohospodári nebudú mať prostriedky na investovanie napríklad do ekologických technológií. Z tohto dôvodu sme v rámci budúcej SPP zatraktívnili finančné nástroje s možnosťou ich použitia pri všetkých relevantných strategických cieľoch. Budeme pokračovať v spolupráci s EIB a členskými štátmi, aby sme zabezpečili čo najlepší prístup k financovaniu pre našich poľnohospodárov a vidiecke podniky a pomohli im pri prechode na udržateľnejšie potravinové systémy.“

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/financial-instruments-play-key-role-transition-towards-sustainable-food-systems-2020-nov-16_en