Úvod / Novinky

Mimoriadne opatrenia týkajúce sa získania odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a zmesami a dezinfekčnými prípravkami a prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov

16-04-2020
(zdroj: www.slov-lex.sk)

V súvislosti so situáciou spojenou so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v Čl. III dopĺňa § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov o  
odseky 36 až 39, ktoré znejú:

„(36) Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15.

(37) V čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) nahrádza

  • a)dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi podľa odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a),
  • b)dokladom o odbornej príprave podľa odseku 9 písm. b), odseku 10 písm. b) a odseku 20 vykonanej dištančnou formou od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.

(38) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 26 pre osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(39) Doklady podľa odseku 37 je potrebné doplniť osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/69/