Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Podpora propagácie európskych agropotravinárskych výrobkov s dôrazom na udržateľné poľnohospodárstvo

07-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Na propagáciu agropotravinárskych výrobkov v EÚ i mimo nej je na rok 2021 vyčlenených celkovo 182,9 mil. EUR.  Osobitný dôraz je kladený na propagáciu výrobkov a poľnohospodárskych metód, ktoré výraznejšie podporujú ciele Európskej zelenej dohody a zároveň uprednostňujú ekologické výrobky, ovocie a zeleninu a udržateľné poľnohospodárstvo.

Úlohou politiky EÚ zameranej na propagáciu agropotravinárskych výrobkov je zvýšiť konkurencieschopnosť tohto odvetvia:

 • využitím rastu globálnych agropotravinárskych trhov a
 • lepším informovaním o prísnych normách používaných v poľnohospodárstve EÚ.  

Takmer polovica rozpočtu (86 miliónov eur) sa použije na kampane, ktoré budú viac súvisieť s ambíciami Európskej zelenej dohody, a najmä so stratégiou „Z farmy na stôl“. Ich súčasťou je aj informovanie spotrebiteľov v EÚ i vo svete o:

 • ekologickom poľnohospodárstve,
 • udržateľnom poľnohospodárstve, 
 • úlohe agropotravinárskeho sektora s ohľadom na oblasť klímy a životného prostredia,   
 • zdravom stravovaní a vyváženej strave.

Dôraz sa bude klásť aj na:

 • vysokú mieru bezpečnosti, 
 • normy kvality,
 • rozmanitosť a tradičné aspekty agropotravinárskych výrobkov EÚ,
 • podporu systémov kvality EÚ, ako sú napríklad zemepisné označenia.

Pokiaľ ide o kampane mimo EÚ, prioritou sú hlavne trhy s vysokým potenciálom rastu.

Očakávaným výsledkom vybratých kampaní je zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby agropotravinárskych výrobkov EÚ, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu v týchto cieľových krajinách.

Výzvy na predkladanie návrhov v súvislosti s budúcimi kampaňami v roku 2021 sa zverejnia začiatkom roka 2021. Žiadosť o financovanie a svoje návrhy bude môcť predložiť  obchodné organizácie, organizácie výrobcov a agropotravinárske skupiny zodpovedné za propagačné činnosti.

Projekty budú posudzované z hľadiska klimatických a environmentálnych cieľov zakotvených v 

 • SPP, 
 • Európskej zelenej dohode, 
 • stratégii „Z farmy na stôl“.

 Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_2436