Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Integrovaný manažment ochrany proti škodcom by mal byť podľa audítorov viazaný na platby SPP

10-02-2020
(zdroj: euroactiv.com)

Podľa správy Európskeho dvora audítorov nebola Európska komisia schopná adekvátne určiť vplyvy a znížiť riziká používania pesticídov, a to kvôli nedostatku presných a relevantných údajov.

Audítori zároveň zdôraznili, že veľmi chýba podpora postupov Integrovaného manažmentu ochrany proti škodcom, a to  napriek faktu, že uplatňovanie jeho princípov je povinné ako dôležitá časť stratégie zameranej na zníženie závislosti farmárov na pesticídoch. Pripustili, že na úrovni EÚ boli realizované kroky na podporu udržateľného používania pesticídov, no bol zaznamenaný len obmedzený pokrok v stanovovaní a znižovaní rizík, ktoré sú s tým spojené. Podľa nich štatistiky o aktívnych látkach a ich používaní publikované Eurostatom neboli z hľadiska ich využiteľnosti dostatočne podrobné. Podobne údaje poskytované členskými štátmi neboli dostatočne zosúladené resp. aktuálne. Podľa audítorov ukazovatele rizika, z ktorých sa pri hodnotení vychádza, sú nevhodné, pretože nezohľadňujú ako, kde a kedy sú produkty využívané.

Ďalej audítori kritizovali fakt, že existuje len veľmi málo stimulov motivujúcich farmárov znižovať závislosť na pesticídoch. Niektoré členské štáty meškali s úplným prebratím smernice o udržateľnom využívaní pesticídov do národnej legislatívy, čo nebolo Komisiou patrične preskúmané. Napríklad nie všetky členské krajiny prebrali do svojej národnej legislatívy požiadavku, aby farmári uplatňovali Integrovaný manažment ochrany proti škodcom. Podľa audítorov by Komisia mala zahrnúť postupy Integrovaného manažmentu ochrany proti škodcom do podmienok na získanie platieb z SPP EÚ. Toto odporúčanie však Komisia zamietla.

Audítori skonštatovali, že hoci Komisia vytvorila kategóriu produktov na ochranu rastlín s nízkym rizikom, dodnes bolo sprístupnených na využívanie len 16 zo 487 látok. Farmári tak podľa nich nemajú k dispozícii patričné alternatívy, s tým, že v ponuke musí byť viac možností „s nízkym rizikom“, keďže viac produktov s „vysokým rizikom“ je zakázaných.

V závere autori správy uvádzajú, že Komisii stále chýba množstvo dôkazov, aby mohla určiť, či smernica dosiahla cieľ EÚ – udržateľné využívanie pesticídov.

 

Výťah a preklad z originálu

Zdroj: Natasha Foote | EURACTIV.com

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/integrated-pest-management-should-be-linked-to-cap-payments-say-auditors/