Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Minister Jahnátek predstavil novú Spoločnú poľnohospodársku politiku

11-11-2013

(Košice – Banská Bystrica, 7.-8. novembra 2013) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po prvýkrát predstavilo novú podobu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2014 – 2020. Celý systém v nasledujúcich siedmych rokoch bude fungovať trojzložkovo.

V I. pilieri (priame platby) sa počíta so sumou 3,054 mld. Eur. Po presune 18,27 % ostane v II. pilieri (program rozvoja vidieka) 2,076 mld. Eur. Od roku 2014 budeme uplatňovať aj tzv. III. zložku (vnútroštátna pomoc), kde je pripravených na celé obdobie 114 mil. Eur. Spolu so 105 mil. Eur určenými na spoločnú organizáciu trhu sa tak pre novú SPP počíta s rozpočtom 5,35 mld. Eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa medzi slovenských poľnohospodárov rozdelí o 380 mil. Eur viac. „Vzhľadom na to, že podmienky pre nové programovacie obdobie pre roky 2014-2020 v rámci SPP sa diskutovali až dokonca septembra, nestihol sa do nového programovacieho obdobia zaradiť rok 2014. Pôjde v prechodnom móde. To znamená, gro podmienok bude uplatňovaných ešte z pôvodného programovacieho obdobia,“ vysvetlil šéf agrorezortu Ľubomír Jahnátek. Vďaka navýšeniu prostriedkov v I. pilieri sa dostávame k sume 246 Eur na hektár v prípade, ak by sme nepodporili špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu. Tým sa zrovnávame s okolitými krajinami v rámci EÚ a zároveň nám tieto presuny umožňujú otvoriť režim vnútroštátnej podpory. Cez III. zložku alokujeme pre rok 2014 takmer 20 mil. Eur zo štátneho rozpočtu, ktoré pôjdu výlučne do živočíšnej výroby.

Od roku 2015 sa začnú naplno uplatňovať nové princípy SPP. MPRV SR má za cieľ v nasledujúcom období stabilizovať sektor mlieka, podporiť a znovu motivovať poľnohospodárov do chovu hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny, rovnako chce podporiť pestovanie ovocia a zeleniny. Všetky tieto kroky smerujú k dosiahnutiu 80 % potravinovej sebestačnosti, tak ako bola stanovená v strednodobej koncepcii rozvoja poľnohospodárstva. „Keď hovoríme o číslach, chcem zdôrazniť jednu podstatnú a zásadnú vec, tieto čísla sú stabilné pre každého poľnohospodára na celé obdobie. Poľnohospodári si teraz vedia veľmi elegantne nastaviť svoje podnikateľské zámery, lebo vedia akú podporu dostanú pri svojej činnosti. Nemusia sa obávať jej kolísania. Nie je žiadnym tajomstvom, že podpora, na určitej úrovni v súčasnom programovacom období vždy vydržala tak dva roky a následne došlo k zmene. My dávame istotu a stabilitu, že keď budete akceptovať a postupovať podľa našej sendvičovej metódy - čím viac budete produkovať, tým väčšiu podporu z EÚ a od štátu dostanete,“ uzavrel minister. Séria informačných dní bude pokračovať 14. novembra v Dunajskej Strede a 15. novembra v Nitre.