Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej dopad na slovenské poľnohospodárstvo

17-10-2013
Dušan Chrenek

Poľnohospodárstvo je mimoriadne náročné odvetvie, ktoré je poznačené veľkou nestabilitou, závisí nielen od klimatických podmienok, ale aj od vývoja na svetových trhoch, ekonomickej situácie a rôznych rizík ako sú epidémie či nákazy. Vyžaduje si značné ľudské, ale aj finančné investície. Preto obdivujem farmárov, že sa dali na toto náročné povolanie a produkujú zdravé a kvalitné potraviny pre nás všetkých.

Vzhľadom na charakter práce v poľnohospodárstve, spomenuté riziká a celospoločenský prínos si farmári plne zaslúžia podporu pre svoju prácu. Bez finančnej podpory by európske poľnohospodárstvo nedokázalo vyrábať dostatok kvalitných a bezpečných potravín, ochraňovať životné prostredie, zachovávať typický ráz krajiny, prispievať k životaschopnosti vidieka, a tak napĺňať očakávania občanov.

Európska komisia preto, aj napriek značným tlakom na znižovanie dotácií do poľnohospodárstva, navrhla, aby sa podpora pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka neznížila a ostala zachovaná na súčasnej úrovni, teda na úrovni roku 2013. Zároveň Komisia navrhla jej určité zmeny, aby bola podpora efektívnejšia a spravodlivejšia. Aby poskytovala farmárom isté stabilné príjmy, priame platby boli vyrovnanejšie a ekologickejšie a posilnila sa pozícia farmárov v potravinovom reťazci.

V uplynulých mesiacoch prebiehali náročné rokovania o rozpočte pre celú EÚ na všetky jej politiky, či už je to regionálna politika, vzdelávanie, veda či poľnohospodárstvo . Paralelne s týmito rokovaniami prebiehali aj rokovania o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014-2020.

Členské krajiny a Európsky parlament už dosiahli politickú dohodu v obidvoch oblastiach, avšak niektoré otázky dôležité aj pre slovenských farmárov ešte neboli uzatvorené.

Dohoda je veľmi dôležitá na to, aby nová politika vstúpila do platnosti už začiatkom budúceho roka a farmári mohli dostávať podporu už podľa nových pravidiel. Avšak nový systém priamych platieb sa bude plne realizovať až v roku 2015. Mrzí ma, že členské krajiny čiastočne znížili návrh Komisie ohľadom objemu finančných prostriedkov vyčlenených na európske poľnohospodárstvo. Hoci pre mnoho európskych krajín sa podpora zníži, tak pre Slovensko sa v porovnaní s obdobím 2007-2013 celkovo zvýši. Priame platby sa dostanú bližšie k priemeru EÚ a Slovensko bude mať naďalej vysoko nadpriemernú podporu na rozvoj vidieka. Slovensko môže počítať s tým, že každý rok dostane viac ako 600 miliónov eur na priame platby a rozvoj vidieka.

Podpora poľnohospodárstva v EÚ sa realizuje na celoeurópskej úrovni preto, aby platili spoločné pravidlá pre celú EÚ, čo sa týka bezpečnosti potravín, kvality, ochrany životného prostredia, zdravia zvierat, ale aj poskytovania podpory. Spoločná poľnohospodárska politika je výhodná hlavne pre ekonomicky slabšie krajiny, ktoré by nedokázali podporovať svoje poľnohospodárstvo, tak ako bohatšie krajiny.

Na európskej úrovni sa stanovujú všeobecné pravidlá, avšak neurčuje detailné politiky jednotlivých krajín. Veľa závažných rozhodnutí sa deje práve na národnej úrovni, najmä v oblasti rozvoja vidieka.

Aké zmeny prináša nová SPP?

Najdôležitejšou zmenou je úprava pravidiel v poskytovaní priamych platieb. Priame platby sa budú skladať zo základnej platby a ekologickej platby (na úrovni 30% národnej obálky). Na to, aby farmári dostali ekologickú platbu budú musieť vykonávať postupy, ktoré sú prospešné pre životné prostredie a klímu - striedanie plodín, udržiavanie trvalých trávnych porastov a vyčleniť 5% pôdy na oblasť ekologického záujmu - medze, nárazníkové zóny, úhor. Táto časť platby sa zavádza aj preto, aby občania EÚ jasne videli, že farmári vykonávajú činnosť prospešnú pre všetkých, chránia životné prostredie a prispievajú k boju voči negatívnym dopadom klimatických zmien.

Taktiež bude každá krajina poskytovať zvýšené platby pre mladých farmárov na určitý počet hektárov (môže to byť do úrovne veľkosti priemernej farmy). Mladý farmár bude dostávať na oprávnenú plochu o 25% viac po dobu prvých 5 rokov od začatia činnosti. Každá krajina bude mať možnosť poskytovať viazané platby pre ohrozené sektory (SR do úrovne 13% národnej obálky), ako aj možnosť zaviesť zjednodušený režim pre drobných farmárov. Taktiež si môžu zvoliť zvlášť podporiť špecifické znevýhodnené oblasti (do výšky 5%).

Priame platby budú dostávať len aktívni farmári a vylúčia sa z nich prijímatelia, ktorí nevykonávajú poľnohospodársku činnosť (letiská, železnice, vodné diela, športové strediská atď.)

Čo je veľmi dôležité pre SR je, že Komisia navrhla, aby sa ustúpilo od historických referencií, na základe ktorých sa podľa produkcie v jednotlivých krajinách, stanovila výška podpory. To malo za následok, že podpory v jednotlivých krajinách EÚ sú značne rozdielne. Preto Komisia navrhla, aby sa začal proces vyrovnávania priamych platieb a tým krajinám, ktoré majú nižšiu podporu sa bude podpora zvyšovať. Toto sa týka aj Slovenska. Priame platby pre Slovensko sa budú postupne približovať priemeru EÚ. Okrem toho má Slovensko možnosť presunúť prostriedky z rozvoja vidieka na priame platby. Pre Slovensko je významné aj to, že bude môcť naďalej využívať zjednodušený systém platby na plochu - SAPS.

Aj budúcom období bude mať SR významné fondy pre rozvoj vidieka. Naďalej ich bude môcť využívať na podporu investícií do poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov, podpory na znevýhodnené oblasti, ekologické poľnohospodárstvo, rozvoj obcí a miestnych komunít, poradenské služby a vzdelávanie, ako aj agro-environmentálne opatrenia.

Navyše môže významnejšiu podporu venovať vytváraniu a posilňovaniu odbytových a producentských združení, aby sa posilnila pozícia poľnohospodárov v potravinovom reťazci, aby mohli lepšie vyjednávať a presadzovať si svoje práva. Dôležitá je aj podpora krátkeho potravinového reťazca, aby sa potraviny dostávali čo najrýchlejšie a čo najčerstvejšie na stôl spotrebiteľov.

Z fondov na podporu vidieka môžu byť podporené aj investičné projekty pre mladých farmárov, aby sa zmenil negatívny vývoj, keď do poľnohospodárstva prichádza veľmi málo mladých ľudí. Významná aj podpora pre inovácie, vedu a spoluprácu v poľnohospodárskom sektore.

Ďalšou oblasťou je podpora nástrojov na reakciu na krízové situácie. Bude možné podporiť rôzne vzájomné fondy na poistenie proti rizikám, ako aj stabilizačný nástroj, ktorý by poskytoval farmárom pomoc pri veľkom poklese príjmov. Taktiež sa na európskej úrovni zavedie krízová rezerva na nepredvídané situácie.

Celkovo tých nástrojov, ktoré sa môžu nastaviť, prípadne doladiť na národnej úrovni je viacero. Či už je to možnosť viacej podporiť mladých farmárov, menších farmárov, rodinné farmy, investovať do spracovania poľnohospodárskych produktov, podporovať odbytové organizácie, spoločné fondy na poistenie úrody a stabilizáciu príjmu alebo inovácií v poľnohospodárstve. Verím, že Slovensko plne využije tieto možnosti a použije európske prostriedky na rozvoj slovenského poľnohospodárstva tak, aby plne využívalo svoj veľký potenciál.

Vystavené 27.8.2013