Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Z príhovoru komisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowského o prijatí oznámenia Európskej komisie „Zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov“

28-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ruská invázia na Ukrajinu nám ukázala dôležitosť zaistenia potravinovej bezpečnosti za každých okolností v rámci EÚ a na celom svete.

Pre globálny potravinový systém znamená strata vývozu obilia z Ukrajiny, že v súčasnej a nasledujúcej sezóne je potrebné nahradiť až 25 miliónov ton pšenice. Pre celkové svetové potravinové potreby je to nevyhnutné vzhľadom na pravdepodobné zníženie aj ruského vývozu. Vývoz pšenice z Ukrajiny a Ruska predstavoval viac ako 30 % svetového exportu pšenice.

Komisia prijala oznámenie o „Zabezpečení potravinovej bezpečnosti a posilnení odolnosti potravinových systémov“.

Oznámenie stanovuje opatrenia v troch oblastiach:

  • Po prvé, predstavuje okamžité kroky na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti na Ukrajine a vo svete.
  • Po druhé, rieši problém potravinovej stability v potravinovom systéme EÚ radom opatrení na podporu poľnohospodárov a udržanie cenovej dostupnosti pre občanov.
  • Nakoniec potvrdzuje agendu zameranú na udržateľnosť a odolnosť potravinového systému v nadchádzajúcich rokoch.

Na podporu ukrajinských poľnohospodárov sa Komisia a medzinárodní partneri snažia zabezpečiť, aby sa potrebné vstupy, ako sú semená a hnojivá, dostali na Ukrajinu a aby boli udržiavané dopravné a skladovacie zariadenia, aby Ukrajina mohla nakŕmiť svojich občanov.

Komisia rýchlo zmobilizovala 93 miliónov EUR v počiatočnom humanitárnom financovaní pre Ukrajinu a Moldavsko, z čoho 90 miliónov EUR už bolo vyplatených.

Spolu s členskými štátmi bude Komisia aj naďalej spolupracovať s medzinárodnými partnermi na koordinácii politík a hodnotení rizík pre globálnu potravinovú bezpečnosť.

Potravinová stabilita v EÚ

Druhou oblasťou, ktorou sa oznámenie zaoberá, sú krátkodobé opatrenia na udržanie stability potravinového systému v Európskej únii.

Európsky mechanizmus pripravenosti a reakcie na krízy v oblasti potravinovej bezpečnosti (EFSCM) funguje a zvýši spoluprácu s cieľom zmierniť riziká potravinovej bezpečnosti a monitorovať situáciu.

V záujme zlepšenia monitorovacej schopnosti Komisia tiež navrhuje, aby členské štáty oznamovali údaje o svojich súkromných zásobách základných potravín a krmív, aby bol k dispozícii včasný a presný prehľad o ich dostupnosti.

Komisia vyzýva členské štáty, aby využili svoje sociálne politiky na ochranu zraniteľných občanov pred potravinovou neistotou.

Členské štáty môžu tiež zaviesť znížené sadzby DPH na potraviny a využiť Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Opatrenia na podporu poľnohospodárstva

Pre farmárov to nie je krízová, ale kritická situácia.

Komisia prijala mimoriadne podporné opatrenia vo výške 500 miliónov EUR na priamu pomoc poľnohospodárom, ktorých najviac postihli vyššie vstupné náklady a zatvorenie vývozných trhov.

Komisia predloží svoj návrh na použitie krízovej rezervy na tento podporný balík Európskemu parlamentu aj Rade.

Členské štáty môžu túto podporu EÚ výnimočne doplniť až o 200 % vnútroštátnymi prostriedkami.

Okrem toho Komisia umožní členským štátom platiť zvýšené úrovne priamych platieb v rámci SPP vopred, aby sa tak vyriešili problémy s peňažným tokom, ktorým poľnohospodári čelia.

Bola prijatá aj výnimočná a dočasná výnimka, ktorá tento rok povolí produkciu akýchkoľvek plodín na pôde ležiacej ladom pri zachovaní plnej úrovne ekologických platieb pre poľnohospodárov.

Vzhľadom na mimoriadne zložitú situáciu v sektore bravčového mäsa Komisia otvorí novú schému pomoci na súkromné ​​skladovanie s cieľom stabilizovať trhy.

Členské štáty môžu prijať opatrenia aj na vnútroštátnej úrovni. Bol zavedený dočasný krízový rámec pre štátnu pomoc, ktorý členským štátom umožňuje poskytovať priamu pomoc výrobcom postihnutým krízou a energeticky náročným podnikom, ako sú výrobcovia hnojív.

Posilnenie odolnosti a udržateľnosti našich potravinových systémov

Prechod na udržateľné poľnohospodárstvo, ako sa predpokladá v Zelenej dohode a v stratégii „Z farmy na stôl“, je našou jedinou cestou k potravinovej bezpečnosti.

Stratégia „Z farmy na stôl“ stanovuje cestu k zníženiu našej závislosti od vstupov, ako sú hnojivá, bez toho, aby sa podkopala produktivita.

To si bude vyžadovať väčšie zdieľanie znalostí a inovácií v oblastiach, ako je presné poľnohospodárstvo, ekologické poľnohospodárstvo, manažment živín a agroekológia, čo sa musí uľahčiť prostredníctvom strategických plánov SPP.

Komisár vyzval členské štáty, aby využili svoje strategické plány na posilnenie udržateľnosti a odolnosti svojich poľnohospodárskych sektorov, znižovanie závislosti od energie, pesticídov a živín a uprednostňovali opatrenia, ktoré udržateľne zvyšujú výnosy.

Komisia podporí členské štáty, ktoré napríklad využívajú finančné prostriedky na podporu udržateľnej výroby bioplynu, zlepšenie energetickej účinnosti, podporu riešení v oblasti biohospodárstva, prechod na ekologické poľnohospodárstvo, produkciu bielkovinových plodín a rozvoj znalostí a inovačných systémov.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_1991