Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Európska komisia podporí poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v predvstupových krajinách sumou viac ako 900 miliónov EUR

24-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia prijala programy rozvoja vidieka (IPARD) v rámci nástroja predvstupovej pomoci pre Albánsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko s rozpočtom 112 mil., 97 mil., 288 mil. a 430 mil. EUR. Programy poskytujú základ pre podporu EÚ v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a potravinovej bezpečnosti na obdobie rokov 2021 – 2027, čo je obzvlášť dôležité v súčasnom geopolitickom kontexte. Očakáva sa, že táto podpora EÚ spolu s národnými verejnými a súkromnými príspevkami vo vidieckych oblastiach západného Balkánu a Turecka vygeneruje investície v celkovej výške viac ako 2 miliardy EUR.

Implementáciou programov IPARD prijímajúce krajiny sledujú svoje ciele týkajúce sa zvýšenia konkurencieschopnosti agropotravinárskeho sektora, udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi, opatrení v oblasti klímy a zvyšovania atraktivity ich vidieckych oblastí. Programy tiež prispievajú k cieľom Zelenej agendy pre západný Balkán a Zelenej dohody v širšom zmysle. To sa uskutoční napríklad prostredníctvom:

• zlepšenia hospodárenia s hnojom a odpadom,

• modernizácie majetku,

• výroby obnoviteľnej energie a zvyšovania energetickej účinnosti,

• ekologickej výroby,

• transferu inovatívnych a ekologických technológií

• správnych metód poľnohospodárskej výroby z hľadiska klímy.

Programy tiež významne prispievajú k implementácii hospodárskeho a investičného plánu pre západný Balkán; teda k dlhodobej hospodárskej obnove regiónu a konvergencii s Európskou úniou. Okrem toho programy IPARD podporujú investície na zosúladenie s normami EÚ vrátane modernizácie budov, strojov a zariadení. Pomáhajú aj pri vytváraní krátkych dodávateľských reťazcov, zvyšujú potenciál rastu vidieckych oblastí a ich príťažlivosť s cieľom zabrániť vyľudňovaniu prostredníctvom lepšej infraštruktúry, diverzifikácie hospodárskych činností vytvárajúcich príjmy a podpory zamestnanosti na vidieku, najmä medzi ženami a mládežou.

Každá krajina predkladá svoje programy Európskej komisii na schválenie. Po schválení ich spravujú národné inštitúcie. Tie zabezpečujú realizáciu programov a prevod finančných prostriedkov žiadateľom. Komisia podporuje všetky strany zapojené do riadenia a kontroly programov a fondov.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-will-support-agriculture-and-rural-development-pre-accession-countries-over-eu900-million-2022-mar-23_en