Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Komisia zverejnila štúdiu o vplyve programu LEADER na vyvážený územný rozvoj

18-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Jedným z cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ je prispieť k vyváženému územnému rozvoju prostredníctvom série opatrení ako program LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale).

Cieľom prístupu LEADER je zapojiť ľudí a miestne organizácie do navrhovania stratégií rozvoja vidieka vedených komunitou. Európske štrukturálne fondy financujú prístup LEADER k miestnemu rozvoju vedenému komunitou (CLLD) najmä prostredníctvom EPFRV.

Európska komisia zverejnila štúdiu hodnotiacu vplyv programu LEADER na územný rozvoj. Dospela k záveru, že LEADER efektívne vyvinul riešenia výziev hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príležitostí na miestnej úrovni. Štúdia naznačuje, že najsilnejšími oblasťami programu LEADER sú vytváranie a udržiavanie pracovných miest, miestna pridaná hodnota produktov a modernizácia podnikov. Za prínos označila aj zlepšenie kapacít miestnej správy a znalostí v rámci operácií LEADER. Štúdia tiež uvádza, že výkonnosť programu LEADER bola menej viditeľná pri rozvoji environmentálneho kapitálu alebo pri podpore opatrení v oblasti klímy.

Štúdia zhromaždila informácie o návrhu, realizácii a dopadoch programu LEADER. To zahŕňalo analýzu výdavkov podľa krajín EÚ, prieskumy v celej EÚ, rozhovory, miestne prípadové štúdie a ďalšie. Hoci program predstavuje len približne 7 % Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), LEADER preukázal svoju relevantnosť a účinnosť pri prispievaní k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka v celej EÚ.

Napriek obmedzenému prístupu k zdrojom EÚ bol LEADER schopný vyvinúť komplexné a lokálne prispôsobené riešenia pre mnohé výzvy rozvoja vidieka. Zatiaľ čo zistenia štúdie sú prevažne pozitívne, zostáva priestor na zlepšenie, najmä pokiaľ ide o výmenu poznatkov medzi rôznymi úrovňami systému riadenia. Patrí medzi ne lepšia komunikácia a jasnosť úloh v rámci programu LEADER, zjednodušenie postupov, lepšia spolupráca a nové ukazovatele na lepšie zachytenie výsledkov programu LEADER.

Táto štúdia spolu s odpoveďami na otázky týkajúce sa SPP z verejnej konzultácie o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti prispeje k celkovému vyhodnoteniu vplyvu programu LEADER na vyvážený územný rozvoj, ktoré bude zverejnené koncom roka 2022.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-study-impact-leader-balanced-territorial-development-2022-mar-17_en