Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti

08-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Prieskum

Od 9. do 18. apríla 2021 sa uskutočnil prieskum verejnej mienky o vidieckych oblastiach. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 25 841 respondentov v 27 členských štátoch.

Väčšina občanov EÚ podporuje EÚ vrátane vidieckych oblastí pri rozhodovaní o verejných výdavkoch. Najdôležitejšou potrebou vidieckych oblastí je podľa respondentov (44%) dopravná infraštruktúra a spojenia. Nasleduje prístup k zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o deti alebo starostlivosti o starších ľudí a dostupnosť pracovných príležitostí / zamestnania / obchodných príležitostí (27%) a digitálna infraštruktúra (26%).

Väčšina (65%) občanov EÚ si ďalej myslí, že keď EÚ investuje do vidieckych oblastí, mal by byť príjemca investície (miestna oblasť alebo región) schopný rozhodnúť o tom, ako budú prostriedky využité.

Pokiaľ ide o odľahlé vidiecke oblasti, 52% až 59% respondentov uviedlo, že je ťažké alebo nemožné sa pohybovať verejnou dopravou v ich miestnej oblasti. Naopak, medzi respondentmi žijúcimi vo veľkých mestách 60 až 72% respondentov uviedlo, že je „veľmi ľahké“ dostať sa do ich najbližšieho supermarketu, ordinácie lekára, miestnej pošty a najbližšieho veľkého mesta mestom hromadnou dopravou.

Otázky životného prostredia považuje väčšina respondentov za neodkladný problém pre vidiecke oblasti v ich krajine. 65% občanov EÚ uviedlo ako okamžitý a naliehavý problém pre vidiecke oblasti ničenie prirodzených biotopov alebo stratu živočíšnych a rastlinných druhov.

Občania EÚ na otázku, či môžu ovplyvniť rozhodnutia ovplyvňujúce ich miestnu oblasť reagovali v pomere 51% (súhlasilo) ku 47% (nesúhlasilo). Viac ako polovica respondentov (78%) súhlasí s tým, že by sa chcela viac podieľať na rozhodovaní týkajúcich sa ich miestnej oblasti.

Vidiecky pakt a Vidiecky akčný plán pre silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti EÚ

Európska komisia predložila dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, identifikuje výzvy a obavy, ktorým čelia, a zdôrazňuje niektoré z najsľubnejších príležitostí, ktoré tieto regióny majú. Vízia navrhuje Vidiecky pakt a Vidiecky akčný plán, ktorých cieľom sú posilnené, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti.

Vo vidieckych oblastiach v celej EÚ je populácia v priemere staršia ako v mestských oblastiach a v nadchádzajúcom desaťročí sa bude pomaly znižovať. V spojení s nedostatkom prepojenia, nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou a absenciou rozmanitých pracovných príležitostí a obmedzeným prístupom k službám to spôsobuje, že vidiecke oblasti sú pre život a prácu menej atraktívne. Dosiahnutie cieľov digitálnych ambícií EÚ do roku 2030 môže poskytnúť viac príležitostí pre udržateľný rozvoj vidieckych oblastí v oblasti poľnohospodárstva,  lesného hospodárstva, rozvoja nových perspektív pre rast výroby a najmä služieb a prispievania k lepšej geografickej distribúcii služieb a priemyselných odvetví.

Cieľom tejto dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ je riešenie výziev a obáv na základe nových možností vyplývajúcich zo zeleného a digitálneho prechodu EÚ, poznatkov získaných z pandémie COVID 19 a identifikácie prostriedkov na zlepšenie kvality života na vidieku s cieľom dosiahnuť vyvážený územný rozvoj a stimulovať hospodársky rast.

Nový Vidiecky pakt zapojí aktérov na úrovni EÚ, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby podporili spoločné ciele vízie, hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a reagovali na spoločné snahy vidieckych spoločenstiev. Komisia uľahčí tento rámec prostredníctvom existujúcich sietí a podporí výmenu nápadov a najlepších postupov na všetkých úrovniach.

Vízia a akčný plán určujú štyri oblasti činnosti:

  • Silnejšie vidiecke oblasti: zamerať sa na posilnenie právomocí vidieckych spoločenstiev, zlepšenie prístupu k službám a uľahčenie sociálnej inovácie;
  • Prepojené vidiecke oblasti: zlepšiť prepojenie z hľadiska dopravy aj digitálneho prístupu;
  • Odolné vidiecke oblasti: ochrana prírodných zdrojov a ekologizácia poľnohospodárskych aktivít v boji proti zmene klímy a zároveň zabezpečenie sociálnej odolnosti prostredníctvom ponuky prístupu ku kurzom odbornej prípravy a rôznym kvalitným pracovným príležitostiam;
  • Prosperujúce vidiecke oblasti: diverzifikovať hospodárske činnosti a zvýšiť pridanú hodnotu poľnohospodárstva, agropotravinárskych činností a agroturistiky.

Komisia bude podporovať a monitorovať vykonávanie Vidieckeho akčného plánu EÚ a bude ho pravidelne aktualizovať a prehodnocovať politiky EÚ z hľadiska vidieka.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-rural-areas-commission-publishes-public-opinion-survey-rural-areas-2021-jun-28_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3162

Otázky a odpovede