Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Samit Jedna planéta – súvis medzi stratou biodiverzity a vznikom pandémií

15-01-2021
(zdroj: www.fao.org, www.consilium.europa.eu, www.europarl.europa.eu)

Samit Jedna planéta (konal sa 11. januára 2021), ktorý usporiadal francúzsky prezident Emmanuel Macron,  bol štvrtým zo série, ktorá sa začala v nadväznosti na Parížsku dohodu o boji proti zmene podnebia. Cieľom bolo zvýšiť úroveň ambícií medzinárodného spoločenstva v oblasti ochrany prírody a reagovať na nové otázky vyvolané krízou COVID-19.

Tento rok sa samit zameral na biodiverzitu. Rok 2021 sa považuje za veľký rok v oblasti biodiverzity pre medzinárodné spoločenstvo. 

V rámci témy rezonovala aj otázka spojitosti medzi stratou biodiverzity a pandémiami.

Podľa  Maria Helena Semedo, zástupkyne generálneho riaditeľa FAO, tri až štyri objavujúce sa infekčné choroby u ľudí pochádzajú z domácich alebo divých zvierat a stále pribúdajú dôkazy o tom, že kľúčovými faktormi sú zmeny krajiny a strata biodiverzity. V súčasnosti COVID-19, zoonotické ochorenie, ktoré sa šíri zo zvierat na ľudí, ohrozuje ľudské zdravie a prevrátilo globálnu ekonomiku.

Pandémia COVID-19 poukázala na nezrovnalosti  v agropotravinárskych systémoch. Obchod nemôže pokračovať ako obvykle. To znamená, že je potrebné prehodnotiť vzťah k prírode a zvládnuť choroby všade, kde sa objavia u ľudí, zvierat, rastlín alebo životného prostredia.

Hlavné činitele (opätovného) výskytu mnohých zoonotických chorôb, ako je malária, horúčka dengue, ebola a lymská borelióza sú zmeny krajiny:

  • trvalé v dôsledku odlesňovania, zmien vo využívaní pôdy alebo urbanizácie, 
  • dočasné v dôsledku povodní alebo sucha.

Je nutné pochopiť základné príčiny zoonotických chorôb a zabrániť prepuknutiu chorôb v budúcnosti a podporiť ekologickú obnovu.  Akýkoľvek prenos zo zvieraťa  na človeka môže spôsobiť globálnu pandémiu.

Integrácia zdravia ekosystému a zdravia ľudí, hospodárskych zvierat a divých zvierat je nevyhnutná. Je to bezpečná cesta k zmierneniu budúcich pandémií. Potrebný je ekosystémový prístup, ktorý zachováva biodiverzitu, buduje odolnosť a vedie k udržateľným potravinovým systémom. Prepojenie všetkých týchto častí je veľmi náročné a vyžaduje si skvelú spoluprácu a koordináciu na všetkých úrovniach. 

Je potrebné urýchlene prijať prístup„ One Health “ (Jedno zdravie), ktoré uznáva zásadný a vzájomne prepojený vzťah medzi zdravím ľudí, zvierat, rastlín a životným prostredím. Zaisťuje, aby špecialisti vo viacerých odvetviach spolupracovali pri riešení súvisiacich zdravotných hrozieb pri súčasnej ochrane biodiverzity.

Generálny riaditeľ FAO QU Dongyu zdôraznil vzájomné prepojenie životného prostredia, zdravia zvierat a ľudí a opätovne zopakoval záväzok FAO pokračovať v podpore integrácie biodiverzity do poľnohospodárstva a potravinárstva aj prostredníctvom iniciatívy „Hand in hand“(Ruka v ruke). Uviedol, že pandémia COVID-19 zdôraznila úzke väzby medzi zdravím ľudí, zvierat a životného prostredia v súvislosti so zvýšenými kontaktmi medzi ľuďmi, dobytkom a divočinou a degradáciou ekosystémov.

Poznamenal, že FAO  zintenzívnila svoju prácu na koncepcii OneHealth a obnove ekosystému a že organizácia víta program PREZODE (prevencia vzniku zoonotických ochorení), ktorý odštartoval na samite a je zameraný na  zmapovanie, zhodnotenie a zmiernenie rizík potenciálneho vzniku zoonotických ochorení a pandémií. Cieľom programu je posilniť spoluprácu na všetkých kontinentoch v boji proti ľudským chorobám pochádzajúcim zo zvierat, ktoré tvoria takmer dve tretiny ľudských infekčných chorôb a až 75 percent za posledné desaťročia.

Predseda Európskej rady Charles Michel na samite vo svojom prejave poďakoval za túto iniciatívu, ktorá zaručuje globálnu medzinárodnú spoluprácu na ochrane životného prostredia a zdravia.

Podľa neho nám COVID-19 ostro pripomenul súvislosti medzi stratou biodiverzity a rozvojom zoonóz a poznáme rozsah problémov, ktoré môže spôsobiť obchodovanie so zvieratami. Uviedol, že v prírode existuje ďalších 1,6 milióna zatiaľ nezistených vírusov, ktoré sú pravdepodobne spojené s týmto krížením medzi ľuďmi a zvieratami.

Vyzdvihol potrebu ochrany lesov, ktoré pokrývajú 30% povrchu zeme a tvoria 80% našej biodiverzity.

Podľa neho Európa môže v tejto oblasti určite hrať kľúčovú úlohu prostredníctvom medzinárodnej rozvojovej spolupráce. Európska únia sa na jednej strane pokúša o rozvoj a podporu systémov zdravotníctva a na druhej strane riešenie výzvy lesného hospodárstva.

14.1.2021 sa konalo verejné vypočutie v Parlamente na tému „Čelíme šiestemu hromadnému vymieraniu a zvyšujúcemu sa riziku pandémií: aká je úloha stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030“. Usporiadal ho  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Zaoberalo sa  stratou biodiverzity a mierou, v akej sa zvyšuje riziko pandémií v dôsledku zmien vo využívaní pôdy, zmeny podnebia a obchodu s divými zvieratami. Diskutovalo sa o úlohe, ktorú by mohla hrať Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 v boji proti strate biodiverzity. 

Výťah a preklad z originálov

Zdroje:

http://www.fao.org/news/story/en/item/1369372/icode/

http://www.fao.org/news/story/en/item/1368868/icode/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/11/discours-du-president-charles-michel-lors-du-one-planet-summit-biodiversite/

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95309/public-hearing-on-link-between-biodiversity-loss-and-pandemics-such-as-covid-19

Publikácia Európskeho parlamentu: Spojenie medzi stratou biodiverzity a zvyšujúcim sa šírením zoonotických ochorení