Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Životné prostredie

· Ochrana životného prostredia

Vyhláška č. 462/2011 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

Nariadenie č. 617/2004 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2005

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

Citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

Vyhláška č. 508/2004


Účinnosť od: 15.09.2004

Vyhláška č. 508/2004 ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ochrana pôdy a životného prostredia

Nariadenie č. 64/2004


Účinnosť od: 15.02.2004

Nariadenie č. 64/2004 o chránených zónach.

chránené zóny

Vyhláška č. 24/2003


Účinnosť od: 01.02.2003

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

ochrana prírody