Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Európske nariadenia

· Spoločná poľnohospodárska politika

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013


Účinnosť od: 20.12.2013

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013 , ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013  o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005

podpora rozvoja vidieka

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky na rok 2021

Podpora informačných opatrení v rámci SPP