Novinky

Vývoj vlahových pomerov a výskytu sucha v regiónoch Slovenska

29-05-2019
NPPC-VÚPOP Bratislava
(zdroj: Naše pole 6/2019, str. 43-45)

Význam trvalých trávnych porastov pre krajinu a človeka

28-05-2019
Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava

Postrekovače a ich konštrukčné prvky

27-05-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve (r. 2019)

27-05-2019
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 13/2019)

Africký mor ošípaných (vývoj situácie v Európe, riziká pre Slovensko - opatrenia)

23-05-2019
(www.svps.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 20/2019

23-05-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Poľnohospodári si podajú žiadosť o priame platby už len so sankciou

22-05-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Univerzálnosť trojbodového závesu traktora

21-05-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, technická fakulta

Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde – alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia

20-05-2019
1 Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Množiteľský materiál, odrody a klony, pri sadeniciach viniča hroznorodého

17-05-2019
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave