Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Odborné publikácie

Voda a poľnohospodárstvo

01-02-2017
(zdroj: www.oecd.org)

Zakladanie a údržba brehových porastov pri vodných tokoch a nádržiach na vidieku

28-01-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Využitie čistiarenských kalov a dnových sedimentov

28-01-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výsledky uznávania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v roku 2012

28-01-2015
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Výsledky uznávania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v roku 2010

14-01-2015
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Vidiecky turizmus a agroturizmus

14-01-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pragmatické prístupy k označovaniu oviec a kôz

14-01-2015
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Bratislava

Pragmatické prístupy k označovaniu ošípaných

14-01-2015
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Bratislava

Pragmatické prístupy k označovaniu hovädzieho dobytka

21-11-2014
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Bratislava

Pestovanie a legislatíva GMR a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v SR

21-11-2014
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava, FPV, Katedra biotechnológie